segunda-feira, 27 de julho de 2015

Mauk Moruk:"Ha'u la ba rende no lakohi negoseia ho Ramos-Horta"

.

Timor Hau Nian Doben - 27 de julho de 2015

Timor Hau Nian Doben foin lalais simu telefonema ida hosi eis Komandante Falintil nian no Prezidente Konsellu Revolusaun Maubere (KRM), Mauk Moruk, no nia dehan katak nia sei la rende no nia lakohi halo negosiasaun ho José Ramos-Horta.

"Hotu-hotu sira mak fabrika, sira bosok, ha'u laiha hanoin nem ida hodi rende. Ha'u entrega ha'u nia aan uainhira sira kumpre saida mak ha'u husu, sira tenke kumpre hotu ke ha'u husu ba ha'u rende. Ha'u iha protesaun barak, hosi Maromak no ita nia Matebian, ha'u prontu atu mate", dehan Mauk Moruk.

Mauk Moruk haktuir tan katak nia lakohi halo negosiasaun ho eis Xefe Estadu, Ramos-Horta, tanba nia la fiar nia no to'o agora nia la halo buat nem ida ba Timor-Leste.

"Ramos-Horta hatene de'it mak koalia barak no hananu barak. Ha'u lakohi negoseia ho nia, hau la fiar nia. Nia hakarak mak sai boot iha ONU no agora nia mai kanta no hakarak konvense ha'u aseita nia hanesan mediador. Ha'u lakohi negoseia ho nia", esplika.

"Ukun na'in sira terorista boot, depois sira dehan ha'u mak terorista, sira la kumpre lei, sira animal kriminozu tanba halo ita nia povu terus to'o ohin loron. Sira manan osan barak, sira simu osan barak, maibe ita nia povu sei kiak, mukit no terus ba beibeik. Loron ida povu sei hamrik tanba povu sei la tolera sira tan, ó hein, ó ba hare, povu ne'e ita hare hanesan povu pasifiku ida maibe uainhira nia hamrik mak sira sei hare", dehan Mauk Moruk ho nervozo.

"Ha'u la tama iha sira nia jogadas foer, ha'u iha protesaun barak.Laiha rendisaun to'o sira respeita lei sira no foti akuzasaun ke sira halo hasoru ha'u no ha'u nia membru sira. Operasaun hodi kaptura ha'u no membru KRM nian, to'o agora laiha rezultadu, rezultadu mak oho povu no sira hakarak anikila povu ne'e, ida ne'e la loos, sira uza tatika ema terorista hanesan iha Medio Oriente", haktuir.

Timor Hau Nian Doben husu Mauk Moruk tanba sa mak Prezidente Republika dehan katak nia sei rende iha Loron Falintil no Mauk Moruk dehan katak Taur Matan Ruak kumpre orden hosi nia patraun Xanana Gusmão.

"Ahhhh...Taur, nia kumpre de'it saida mak nia patraun Xanana dehan ba nia halo, nia hanesan kuda ida, nia halo de'it tuir nia patraun haruka nia halo. Sira hotu ema oportunista, sira haluha hotu ona, sira hotu simu osan barak hodi sira nonok no halo tuir Xanana nia hakarak", salienta Prezidente KRM nian.

"Ha'u prontu ba mate hodi defende lia loos no Povu Maubere nia direitu.Oportunistas, traidores  no chulos sira mak halai hotu ba Xanana nia sorin no Governu nia sorin hodi hanehan no naok osan millaun ba millaun hosi patrimonio Povu Maubere nian. Sira hariku sira nia bolsu no Povu Maubere hateke de'it ho terus no mukit nafatin", ramata ho triste.
.

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.