quarta-feira, 29 de julho de 2015

Mauk Moruk:"Kriminozu sira la kaptura ha'u, sira halo propaganda"

.

Timor Hau Nian Doben - 29 de julho de 2015

Eis komandante FALINTIL no Prezidente Konsellu Revolusaun Maubere (KRM), Mauk Moruk, foin lalais telefona ba Timor Hau Nian Doben hodi dehan katak forsa Empeñamentu Operasaun Konjunta (EOK) la kaptura nia.

"Ha'u diak hela, kriminozu sira la kaptura ha'u, ha'u iha ha'u nia fatin hanesan loron-loron no ha'u seguru tebes. Ó lalika fiar sira nia informasaun, hotu-hotu sira nia propaganda, kriminozu sira halo propaganda hodi soe rai rahun ba povu nia matan, hodi lohi povu, nune'e sira bele kontinua naok", dehan.

"Sira koalia arbiru no bosok povu ke sira kaer ha'u, tanba osan boot ke sira gasta ho operasaun ne'e hodi kaer ha'u. Hotu-hotu propaganda de'it. Ema sira ne'e korrupto no kriminozu duni, sira kaer povu nia osan hanesan sira nian, sira halo projetu astronomiku no dehan hodi hadia povu nia moris, maibe ita haree katak sira uza de'it povu nia naran hodi naok tanba povu nunka hetan benefisiu nem ida", haktuir Mauk Moruk.

Mauk Moruk dehan ba Timor Hau Nian Doben katak nia laiha kilat maibe nia sei fiar katak Maromak no ita nia beilala sira sei fo'o tulun ba nia nomos ba ema ke hela hamutuk ho nia.

"Ha'u laiha kilat, maibe Maromak no liu-liu ita nia beiala sei fo'o tulun ba ami.Maromak sei ajuda no salva ami tanba ami la sala, sira ke naok povu Maubere no halo povu ne'e terus mak sei hetan kastigu boot ida", subliñou.

Prezidente KRM dala ida tan dehan katak nia sei la rende to'o governu simu ninia ezijensia hotu, hasai akuzasaun hasoru nia no ninia membru sira, retira Forsa Seguransa  hosi Baukau no husu deskulpa ba povu tanba durante operasaun ida ne'e povu barak terus no balun mate tanba hahalok EOK.

Mauk Moruk mos kestiona tanba sa mak mundu tomak haree ukun na'in sira halo povu terus no povu moris iha mukit, hamlaha nia laran no la halo atuasaun hasoru governu Timor-Leste nian.

"Mundu hanesan taka matan no la haree saida ke ema sira ne'e halo hasoru povu Maubere. Ema ke defende Direitos Humanos sira iha ne'ebe? Povu Maubere mesak hasoru kriminozu no naokten sira ne'e, mundu  matan delek no tilun diuk, la hare povu Maubere nia terus. To'o uainhira?", ramata Mauk Moruk.
.

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.