sexta-feira, 14 de agosto de 2015

Maun Lere mai ita respeita Mauk Moruk nia familia nia terus no susar

.

Oan Kiak

Tanba ema hotu iha blog Timor Hau Nian Doben ema besik Pai Mauk, ami lakohi halo komentariu pesoal kona ba Pai nia mate tanba bele dehan katak ami laos ema independente, ne'ebe ami hakerek de'it informasaun ema haruka mai ami.

Balun dehan ami bosok no halo propaganda maibe ami hakarak hateten de'it katak ukun nain balun uza blog ida ne'e hodi koko negoseia ho Pai Mauk Moruk. Ukun na'in ida ko'alia ba blog ne'e midar loos, nia promete hotu, ke nia ba mesak hasoru Pai Mauk, ba trata nia saude no la lori seguransa. Ukun na'in ida  hakarak Pai Mauk rende ba Bispu Baucau. Negosiasaun ida ne'e nia halo ho Zizi Pedruco, la'os ho ha'u maibe Zizi diskuti asuntu ne'e ho ha'u molok nia ko'alia ho Pai Mauk. Ha'u dehan kedas, ne'e lasu, maibe Zizi sei fiar ema ida ne'e. Pai lakohi halo negosiasaun ho ema ida ne'e tanba la fiar liu nia. Zizi rai mensajen sira que ema haruka ba nia, iha mensajen sira labele dehan ami bosok tanba ninia foto sai hotu. Ha'u hatene  katak Zizi husu dala barak ba Pai Mauk rende tanba nia hanoin katak ukun na'in ida ne'e hakarak diak ba Pai, maibe Pai la fiar nia tanba nia laos ema FALINTIL. Zizi sala tanba fiar nia, ukun na'in ne'e mos iha kulpa hotu iha pai nia mate. Karik Maun Lere hakarak kopia mensajens sira ne'e Zizi Pedruco sei fo ba Maun Lere, hodi Maun Lere fiar katak ami iha ne' e la bosok ka hakarak sunu Timor Loro Sa'e.

Zizi mos husu ba ukun na'in ida ne'e labele fo orden ba oho pai tanba Pai Mauk iha terus boot iha nia fuan no presiza tulun no Zizi mos husu hodi ema iha governu no iha fatin seluk para ona bolu Pai traidor tanba nia mos luta nain ida.

Maibe ohin ha'u mai husu ho haraik aan ba Maun Lere hodi para ona ho deklarasaun bosok iha media tanba ita hotu hatene saida lolos mak akontese iha Venilale ne'eba, Maun Lere mos hatene, publiku barak mak la hatene.

Ha'u la mai halo akuzasaun hasoru Maun Lere tanba ha'u bele dehan ba imi hotu katak ita nia Aman boot Lere nia la haruka oho Pai Mauk, ha'u bele dehan ho serteza katak Maun Lere hakarak de'it Pai Mauk rende hodi ba hatan iha Tribunal, Maun Lere nunka fo orden ba forsa oho Mauk Moruk. Tanba ha'u fiar ho ha'u nia laran tomak katak Maun Lere hakarak diak ba Maubere Oan hotu no Mauk Moruk inkluido. Ukun nain sira seluk ha'u la fiar hanesan ha'u fiar Maun Lere.Maun Lere uniku ke lori mate isin ba Pai L nia uma no koalia ba familia. Maun Lere nia hahalok halo ha'u admira no respeita liu tan Maun boot Lere.

Maun Lere halo kronolojia ba akontesimentu oho Pai Mauk maibe Maun Lere la bele haluha dehan mos katak Xanana no Cirilo ba Venilale, laos segredu ona no iha eskola ida iha ne'eba sira hala'o sorumutuk ida no ho lia makaas Xanana haruka forsa tiru rahun Pai Mauk nia ulun. Maun Lere ita bele bosok malu maibe Maromak iha leten no ita bosok loos to ne'ebe? Ami bele bosok malu maibe ami labele bosok ka lohi Nain Maromak, ita bele koko maibe ita sei simu kastigu todan ida.

Kona ba rendisaun ami labele nega katak Maun Lere halo duni hotu hodi Pai Mauk rende, se ami dehan lae Nain Maromak sei kastigu ami. Ema ida iha blog ida ne'e nia naran Zizi, Pai Mauk koalia bebeik ho nia no dehan duni ba nia que Maun Lere halo hotu-hotu hodi Pai rende aan. Maun Lere koalia telefone ho Pai no Pai Mauk dehan katak Maun Lere tuir GPS deskobre kedas Pai nia subar fatin maibe Maun Lere la haruka forsa hodi oho Pai, sei kontinua nafatin dalan hodi halo dialogu ho Pai hodi Pai Mauk rende iha Pas nia laran. Ne'ebe diak liu ema hotu para ona dehan katak Maun Lere mos haruka oho Pai MauK, ida ne'e lia bosok, ida ne'e mau pagador sira mak ko'alia.

Pai Mauk mate tiha ona, forsa balun oho nia. Laos FALINTIL tomak ka instituisaun FALINTIL mak oho Pai Mauk, ema rua, Xanana no Cirilo maka haruka forsa tiru rahun Pai nia ulun, laos FALINTIL mak haruka oho Pai.

FALINTIL naran lulik, instituisaun ida ne'e mak lori Timor Loro Sa'e hetan independensia. FALINTIL la'os deit ema ida ka rua nian, FALINTIL ita hotu nian, Maubere Oan hotu mos FALINTIL tanba se Maubere Oan la fo tulun ba FALINTIL ohin loron ita sei iha indoneziu sira nia liman. Ema balun mak koko privatiza FALINTIL nia naran no seluk koko privatiza parpol nia naran, maibe la hetan.

Maun Lere dehan katak halo hotu hodi Pai rende, ha'u fiar ho hau nia laran tomak saida que Maun dehan. Maibe forsa uainhira serka Pai sabadu sira la halo tuir Maun Lere nia hakarak, forsa tama no oho kedas Pai Mauk, sira la koko serka no hein, sira tama no oho de'it. Sira tiru Pai ho kilat musan hira lolos? Tiru ida rua ka tolu la to'o? Pai mate ona no sira sei tiru nafatin, tanba sa Maun Lere? 
.
Hahalok ida ne'e hatudu momos katak forsa laos profisional, la rona Maun Lere nia orden no sira nia fiar laos ba Maun Lere maibe rona ema seluk. Ida ne'e bele harii perigu bot iha FALINTIL-F-FDTL nia laran, tanba loron ida sira bele sai fali kontra Maun Lere no kontra instituisaun rasik. Karik Maun Lere bele husu ba halo inkeritu ida ba ema ke oho Pai Mauk hodi ita hotu hatene tanba sa mak tiru ho kilat musan barak loos to'o Pai Mauk nia isin rahun.

Forsa iha mandatu kaptura hosi Parlamentu Nasional ka sentensa ba oho Pai Mauk? Timor Loro Sae bandu pena de morte maibe Pai Mauk mate tanba Xanana ho Cirilo haruka tiru rahun ninia ulun, ida ne'e pena de morte ka lae?

Maun Lere saida de'it mak ita dehan agora la lori ona Pai ba mundu ida ne'e, forsa oho ona nia, ho brutalidade, halo Pai hanesan balada fuik no sira tiru la para, sira halo dekorasaun ho kilat musan iha Pai Mauk nia isin. Maun Lere hatene katak ha'u la bosok, ne'ebe ha'u husu ho haraik aan para ona bosok ba media no mai ita hotu respeita familia nia terus no para ona halo statement hodi salva ema balun nia hahalok aat no kriminozu.

Maun Lere mai ita hotu respeita Pai Mauk nia familia nia terus no susar iha tempu lutu ida ne'e.

Obrigadu Wain
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.