quinta-feira, 27 de agosto de 2015

SALDO PR TAUR U$ 2.212,98 APREZENTA BA TR

,


Jornal Nacional Diario - 27 de agosto de 2015

Primeira Dama (PD) Isabel Ferreira, Kuarta (26/08), aprezenta saldo konta bankaria Prezidente Repúblika (PR), Taur Matan Ruak nian ba Prezidente Tribunal Rekursu (TR), ho Saldo aktual hamutuk U$ 2.212,98.

Hafoin aprezenta ba TR, Primeira Dama, Isabel Ferreira ba jornalista sira, hatete, mai iha Tribunal Rekursu ne’e hanesan deklarasaun ne’ebé Prezidente Repúblika halo iha tinan 2012, tuir lei numeru 07/2007, 25 Julhu kona ba estatutu orgaun soberania hotu-hotu ba kargu ne’ebe sira okupa, liu-liu hanesan Prezidente Repúblika depois tomada de pose tenki halo deklarasaun interese ba iha Tribunal Rekursu.

“Ha’u mai hato’o ami nia deklarasaun halo renovasaun riku soin ne’e halo tinan tinan, hanesan ohin (horiseik) Prezidente Tribunal Rekursu husu dehan ida ne’e Indonesia maka halo tinan-tinan, iha Timor-Leste Prezidente bele deklara dala ida deit depois tomada de pose, maibe hanesan hau dehan, lei la klaru maibe Prezidente iha komprimisiu politiku ne’ebe halo iha kampanha hakarak kontinua aprezenta nafatin nia deklarasaun ne’e, hatudu nia komitmentu atu kombate korupsaun no atu labele monu ba interese sira, uza interese Estadu ba interese pesoal,”deklara Primeira Dama iha Caicoli, Dili, hafoin aprezenta.

Primeira Dama hatutan, deklarasaun kona ba saldo konta bankaria Prezidente Republika iha Tribunal Rekursu ba 2015 ne’e ba dala tolu ona.

“Konta bankaria iha mudansa osan ne’e menus ka aumenta, maibe tinan ne’e Prezidente nia osan menus ka tun tanba uza ba hadia hela ami nia uma, ami osan uitoan, imi bele haree iha deklarasaun ne’e loke ba publiku maibe hakarak hatete deit katak osamentu ne’e bele uitoan maibe ita kontenti tanba osan ne’e ita nian duni no deklara tuir buat ne’ebe ita iha,”dehan nia.

Tuir karta deklarasaun konta bankaria ne’ebé mak jornalista sira asesu iha gabinete Prezidensia Republika nian katak, Depósito à ordem particulares (USD$), com o seguinte titular: Taur Matan Ruak com o saldo total de U$ 2.212,98 em 19/08/2015,   Depósito à ordem particulares (USD$), com os seguintes titulares: Isabel da Costa Ferreira, com o saldo total de 6.528,53 AUSD em 12/08/2015, Depósito Poupança Haliban (USD$), com os seguintes titulares: Lola Ruak Ferreira de Vasconcelos, saldo total de 15.003,31 Usd$ em 19/08/2015, Depósito Poupança Haliban (USD$), com os seguintes titulares: Quesadhip Ruak Ferreira de Vasconcelos, com o saldo total de 12.979,78 Usd$ em 19/08/2015 e Depósito Poupança Haliban (USD$), com os seguintes titulares: Albertina Tamarisa Ruak Ferreira V., IBAN TL380020056169801500197, da Caixa Geral de Depósitos, Sucursal BNU Timor, com o saldo total de 9.719,40 Usd$ em 19/08/2015.Des
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.