quarta-feira, 12 de agosto de 2015

Sasin rua alega katak Xanana ho Cirilo sesta-feira haruka EOC oho Mauk Moruk

.

Timor Hau Nian Doben- 12 de agosto de 2015

Tuir sasin rua Xanana Gusmão no ministru Defeza, Cirilo Cristóvão, ba Venilale sesta-feira no halo surumutuk boot ida ho forsa seguransa kompleto besik oras lima no iha ne'eba Xanana Gusmão fo orden ba hetan no oho lalais eis Komandante Falintil, saudozo Mauk Moruk.

"Xanana hakilar makaas ho forsa no nia amiasa sira, karik sira la hetan no oho Mauk Moruk sira hotu lakon sira nia servisu. Depois Xanana fila fali ba Díli sesta-feira, no sabadu  EOC (Empenhamentu Operasaun Conjunta)  serka no oho Mauk Moruk no membru KRM sira seluk", nia dehan.

Tuir fonte seluk hosi Venilale nia dehan ba Timor Hau Nian Doben katak, "Laiha duvida nem ida , Xanana maka haruka oho duni. Mauk Moruk mate laos tanba nia ema kriminozu ka terorista ka amiasa ba estabilidade ba nasaun ne'e. Mauk Moruk mate tanba hasa rahun mutin (Xanana Gusmão) fo orden sexta ba forsa oho nia. Hau rona ho hau tilun rasik Xanana dehan ba forsa oho Mauk lalais se lae sira tenke hatan ba Xanana. Hau nia laran taridu loos".

Informasaun ke Timor Hau Nian Doben simu mak EOC tiru mate Mauk Moruk ho rajadas no rahun totalmente ninia isin. Eis Komandante Falintil hetan tiru iha ain los no tiru halo ain tohar no harahun, ulun parte kotuk laran mos kuak tebes no nia isin iha parte balun mos kuak tebes.

Tuir informasaun blog ida ne'e hetan governu halo autopsia ba saudozu Mauk Moruk nia isin no la husu autorizasaun ba eis Komandante Falintil ninia familia. Governo halo autopsia no la informa familia, sira halo de'it ho mate isin saudozu Mauk Moruk nian tuir sira nia hakarak.

Rezultadu autopsia fo sai katak Mauk Moruk nia isin rahun tanba monu hosi foho laos tanba forsa seguransa sira tiru nia. Maibe ami hatene katak rezultadu ke governu fo sai ba familia la los, governu bosok tanba ami iha foto nomos video ke hatudu ke Mauk Moruk mate tanba EOC tiru rajadas nia, video no foto hasai kedas uainhira komandante nia mate isin to'o iha Dili. Ami seidauk bele publika foto no video tanba ami respeita familia nia terus boot iha tempu susar no triste  ida ne'e. Maibe ami sei publika iha tempu badak.

Mauk Moruk hetan tiru iha loron quarta-feira liu ba no tuir sassin eis komandante la han no hamalaha durante loron hat no fraku tebes maibe la rende.

Eis Komandante sei husik mensajen ida ba ita hotu :

"Hau mate maka lori hau nia isin mate mas hau la rende moris. Rai ida ne'e lulik hau la trai hau nia povu nomos hau la trai hau nia matebian sira. Imi hotu tenke kontinua luta hasoru korupsaun, kontra maldisaun aat iha ita nia rai." hateten saudozu Mauk Moruk.

Molok mate Mauk Moruk sei hakilar nafatin, "A LUTA CONTINUA".
.

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.