terça-feira, 8 de setembro de 2015

Governu Sei Kria Lei Regula Media Online Ilegal

.

Suara Timor Lorosae- 08 de setembro de 2015

DILI- Governu sei kria lei, hodi regula konaba media online ilegal neebe ejijste iha Timor Leste (TL), tamba dalabarak ema uza online ilegal hodi trata ema arbiru deit.

Lia hirak nee hatoo husi Sekertariu Estadu Komunikasaun Sosial Nelio Isaac, ba Jornalista sira, hafoin remata halao revizaun Orsamentu Jeral Estadu (OJE) ba tinan 2016 nia, iha Ministeru Finansas, Tersa (08/09/2015).

Ita agora iha fenomena ida ba ita nia nasaun, tamba agora trend media social barak liu, deves enkondu ema neebe uza media social nee maka la hatene etika atu uza, mas nee prontu ida nee maka fenomena akuntese iha ita nia rain, kestaun laos ita atu kontrola media social, maibe oinsa ita atu fo hanoin ida ba ita nia komunidade uza media social ho posetivu katak uza media social nee halo intersaun atu buka hatene buat neebe seidauk hatene para fahe informasaun,” hateten Nelio.

Nia hatutan media social nee laos facebook deit, maibee hanesan twiter, line, wathsap no oi-oin tan, facebook nee hanesan media online publiku, hanesan iha jardin sira nee ema hotu-hotu tama iha neeba. Agora depende ba ema Timor oan sira nia hakarak karater ho buat sira negative ka hakarak karater ho buat posetivu, para depois nasaun bele sai nasaun dezenvolvidu ho nasaun sira seluk.
Antes nee mos eis Primeiru Ministru Xanana Gusmão hateten ohin loron sira buka atu partisipa iha demokrasia nia laran, maibe ema barak kritika tun kritika saen, iha komunikasaun social halo blok tun blok sae, facebook tun facebook sae, hatun deit sira nia moral, sai sidadania, sidadun neebe diak no sidadadun neebe boot, demokrasia laos salva buat hotu-hotu, iha mundu tomak prova ona katak husi Amerika too Eropa, demokrasia ida kritika, kritika nee la rezolve buat ida. Inf Joao Anibal
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.