terça-feira, 8 de setembro de 2015

Rui Araujo nia kredibilidade politika zero no foer tebes - Nia Arnaldo Araujo nia oan duni

.

Oan Kiak

Uluk lai ami iha blog Timor Hau Nian Doben hakarak hato'o ba ami nia Primeiru Ministru ami nia obrigadu tanba lee ami nia blog nomos halo publisidade ba ami nia blog. Ami nia leitor sei aumenta tan tanba Rui nia publisidade.

Primeiru Ministru hakerek iha nia pajina pesoal iha Facebook katak nia la konese nia aman biolojiku, Arnaldo Araujo no nia dehan katak senor seluk mak hakiak nia, no ema ne'e ema FRETILIN ida. Ema que hakiak nia mak  José de Araújo (husi AInaro) no mestra katekista Laura de Jesus Araújo. Tuir ha'u nia hanoin, Rui Araujo moe bot dehan ba publiku katak nia aman rasik mak ema kriminozu no traidor boot ida, Arnaldo de Araujo. Nia la bele nega katak ran que nia iha iha nia isin Arnaldo Araujo nian. Ida ne'e Rui Araujo labele nega. Ami la bosok uainhira ami dehan katak Rui nia aman Arnaldo Araujo.

Rui mos dehan katak nia aman que hakiak nia ema FRETILIN, ha'u la kestiona ida ne'e, maibe imi hotu hanoin lae, uaunhira mak Rui Araujo tama iha Partido FRETILIN hanesa ema militante no enkuadra iha CCF nia laran? Nia dehan katak senor hakiak nia hanorin nia hodi hadomi Povu Maubere. Hau fiar duni ida ne'e. 

Maibe  Rui la aprende didiak saida mak Senor Jose Araujo hanorin nia, tanba fulan kotuk nia governu haruka oho Maubere Oan nain 4, ida mak ema luta nain ida, Mauk Moruk. Rui nia governu oho Pai Mauk aat liu balada fuik no sira mos oho ema nain tolu tan. Ida ne'e mak hadomi Maubere Oan? 

Rui bele nega hotu-hotu bele dehan katak ami nia blog hakarak kestiona nia kredibilidade maibe lae, ninia kredibilidade politika zero no foer tebes. La'os Timor Hau Nian Doben que hafoer Rui nia kredibilidade, Rui rasik mak hafoer ninia kredibilidade, uainhira nia governu oho Maubere Oan nain 4 no uainhira sira oho sira viola Direitus Humanus, tanba sira oho ho violensia no dezumanidade. 

Rui bele nega katak nia la'os Arnaldo Araujo nia oan, bele dehan katak nia la konese nia aman, maibe ninia hahalok hanesa Primeiru Ministru lolos hanesa nia aman Arnaldo tanba Arnaldo ukun no fakar Maubere Oan ran ho dezumanu no brutalidade, Rui ukun no Maubere Oan nia ran fakar ho dezumanu no brutalidade. Karik nia aman que hakiak nia haree Rui nia Governu  hahalok kriminozu nia triste tebes, no hadomi Maubere Oan la'os oho ho dezumanu sira.

Interesante tebes katak Rui mai ba publiku esplika ninia filiasaun tanba Timor Hau Nian Doben hakerek ba asuntu ida ne'e maibe asuntu seluk importante tebes ba ita nia nasaun nia nonok hela.Tanba sa? 

Tanba sa Rui Araujo la mai publiku no esplika Emilia Pires nia salariu boot, la'os de'it tanba osan maibe tanba Emilia Pires hetan akuzasaun hosi Ministeriu Publiku katak deskonfia nia pratika korupsaun hasoru Estadu Timor-Leste nian. Karik Rui mos bele tau fotos hanesa nia halo ho nia inan no aman, karik Rui Araujo mos bele esplika ba Maubere Oan hotu-hotu Emilia Pires nia kontratu no hatudu ita hotu ninia kontratu ho Rui nia Governu. Bele ka lae? Bele mos esplika tanba saida mak loron ida Governu 'hader' no halo koremetan nasional no gasta Maubere Oan nia osan, ema barak  kritika koremetan nasional ne'e no kestiona tanba saida mak Governu halo koremetan no la husu povu nia opiniaun.Primeiru Ministru bele esplika asuntu ida ne'e mos iha Facebook ka lae?

"Tamba respeitu ba sidadaun tomak ninia direitu atu hetan informasaun ne’ebé lo’os, no mós respeitu ba Povu Timor-Leste ninia direitu atu hatene lolo’os...", ita bele lee iha Rui Araujo nia pajuna pesoal, antaun se iha respeitu duni ba Maubere Oan hetan informasaun los, tanba saida la mai esplika ba povu Emilia nia salariu, koremetan nasional no problema sira seluk que ita nia nasaun hasoru, ita iha problema barak loron loron blog ida ne' e fo sai notisia. Tanba sa de'it mak mai esplika katak nia la konese ninia aman rasik, Arnaldo Araujo. Maubere Oan sira iha intrese liu karik Primeiru Ministru esplika problema balun que afeita diretamente sira nia moris tomak. 

Rui Araujo bele koko destroi ami nia kredibilidade, maibe ami koalia lia los. Arnaldo Araujo Rui nia aman rasik, nia ema kriminozu no traidor  boot. Imi haree didiak saida que sira hakerek iha ne'eba sira nunka hakerek Arnaldo Araujo nia naran, ami la bosok, nia Rui nia aman duni. Aman ukun ran fakar, oan ukun ran mos fakar. Ami bosok? Ami mak hakarak hatun Rui nia kredibilidade? Ami la haruka oho ho dezumanu no hasoru direitus humanus Mauk Moruk no nia membru sira, Governu Rui nian mak haruka. 

Ohin lorin Rui nia kredibilidade politiku zero no foer tebes no la'os tanba Timor Nian Doben, Rui Araujo rasik mak hafoer ninia kredibilidade no aat liu tan nia hafoer tebes Partidu FRETILIN kredibilidade, tanba Rui la'os Primeiru Ministru rasik, nia laiha poder nein ida iha Governu nia laran, nia Xanana no Alkatiri nia boneka. Rui tama iha Governu hodi hamos Xanana Gusmao nia naran maibe sira hafoer ninia no FRETILIN nian. 

Rui Araujo halo moe mos jerasaun foun, nia mos hatun jerasaun foun uainhira nia bolu ba servisu iha Governu nia laran ema ida hanesa Emilia Pires no selu nia osan barak, $10,000 ka $30, 000 dolar amerikanu fulan fulan.Uainhira Rui simu Emilia hodi servisu iha Governu foun ida ne'e nia trai kedas Maubere Oan tanba Emilia ema ida que deskonfia katak nia halo Korupsaun no Rui sei simu nia ba servisu iha Governu foun ida? Hatudu ezemplu saida lolos ba jerasaun foun? Hatudu katak imi bele sai arguidu maibe karik  iha belun ema bot iha o nia sorin o nafatin bot ba beibeik. Hatudu katak Rui laiha respeitu ba Maubere Oan nia osan, ba Maubere Oan nia terus no sei fo privilejio ba ema que sai arguida ona. Tanba sa la buka Maubere Oan seluk hodi hetan servisu ida ne'e? Arguida Emilia de'it mak matenek? Karik matenek duni, uainhira nia Ministra Finansas tanba sa la hatudu ninia matenek ba Maubere Oan? Osan que fakar ba OJE uainhira nia ministra ba ne'ebe los? Se mak benefisia?Rui bele ka lae esplika mos iha nia Facebook? 

Rui Araujo se mak tau nia ba tur iha kadeira PM? Iha eleisaun ida ne'ebe mak Maubere Oan hili nia? Rui Araujo iha tempu badak hanesa PM nia trai ona Maubere Oan dala barak no nia akuza Timor Hau Nian Doben hakarak estraga ninia kredibilidade? Rui rasik mak hafoer nia kredibilidade tanba hamorok ba poder no ikus mai nia sai ema seluk nia boneka no sira halimar ho nia tun sa'e. Ami nia kulpa? Mak lae liu, Rui Boneka de Araujo nia kulpa rasik.

Ukun na'in sira lakohi simu kritika, antaun servisu didiak, hapara lalais imi nia hahalok kriminozu hasoru Maubere Oan no servisu hodi dezenvolve ita nia nasaun, laos servisu hodi dezenvolve imi nia belun, familia no ema pribadu nia bolsu se lae ema hanesa Rui Araujo nia aman, Arnaldo Araujo, sira iha Inferno hamnasa ita hotu.

PS: Rui Araújo akuza ami koalia kona ba nia inan, maibe ami nunka koalia kona ba nia inan. Ami koalia kona ba nia aman, tanba nia aman figura publiku ida no Arnaldo mos pertense istoria Timor-Leste nian. Iha intrese hodi publiku hatene, kona ba Rui nia inan, hau la hatene se mak nia, no senhora laos figura publika ne'ebe ami laiha direitu ida hodi hakerek kona ba senhora Araújo. Hau sadik Rui hodi dehan iha ne'ebe mak ami hakerek kona ba senhora Araújo? Ó BOSOK MAK BARAK ONA, RUI! Zizi
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.