quarta-feira, 30 de setembro de 2015

Sala iha prosesu sira bele limita kazu hosi eis-ministra timoroan nian

.

Sapo ho Lusa - 30 de setembro de 2015

Pareser jurídiku ida nebe husu hosi Governu timoroan konsidera katak "visisitude prosesuál sira" iha faze instrusaun hosi prosesu hasoru eis-ministra Finansa nian nebe hahú julga iha semana oinmai bele iha "refleksu negativu" ida iha nia defeza.

Pareser, nebe ajénsia Lusa hetan asesu iha loron-tersa ne'e, solisita hosi Ezekutivu timoroan hafoin Emília Pires husu tiha, iha fulan-Marsu, nia direitu petisaun nian, hodi hatete katak Governu Timor-Leste no entidade sira seluk iha "sala no ilegalidade oioin kona-bá prosesu-krimi" nebe halo nia sai hanesan arguida.

Refere ba iregularidade oioin, pareser konkorda ho pozisaun hosi Emília Pires, hamosu dúvida sira kona-bá aspetu balun iha prosesu no kona-bá dalan aplikasaun ba medida koasaun nian.

"Kona-bá arguida Emília Pires hanesan susar prenxe tipu legál ruma krimi nian nebe atribui ba nia, liuliu tanba (...) laiha evidénsia sira (iha auto sira) katak nia halo hahalok relevante iha ámbitu prosedimentu ba kestaun ne'e", le iha testu ne'e.

Emília Pires hahú julga iha loron-segunda oinmai, iha Díli, tanba akuzasaun prátika krimi sira partisipasaun ekonómiku iha negósiu no administrasaun nebe ladi'ak bainhira nia nu'udar ministra.

Pires ho eis visi-ministra Saúde nian Madalena Hanjam sai hanesan arguida tanba iregularidade sira hodi sosa kama ospitál atus resin iha kontratu adjudikadu sira ba empreza hosi eis-ministra Finansa nia laen, ho kombinasaun ida ba sira na'in tolu, iha folin dolár rihun 800.

Julgamentu ne'e adiadu hosi loron 23 fulan-Marsu Emília Pires nia defeza aprezenta rekursu oioin tanba iregulariadde sira, nebe indeferidu.

Iha testu nebe nia ezerse direitu petisaun nian, Emília Pires konsidera akuzasaun katak nia sai hanesan alvu "infundadu tbes", nia afirma katak bainhira hahú prosesu ne'e mosu beibeik "violasaun sistemátiku no todan sira" hosi nia direitu sira nu'udar arguida no "desizaun arbitráriu sira no inkomprensivel sira" hosi justisa.

"Hanesan ezemplu ida hosi buat ida nebe la devia akontese iha Estadu ida Direitu nian", nia hatete no hatutan katak buat nebe hanesan sala prosesu nian no sentrál sira seluk hasoru nia akuzasaun hosi prokuradoria timoroan nian.

Hodi hatán, Governu husu ona pareser independente ida ba sosiedade ida advogadu sira Timor-Leste nian (Da Silva, Teixeira & Associados), nebe husu hodi analiza prosesu tomak.

Iha dokumentu ne'e, ho pájina 121, advogadu sira konsidera katak, kona-bá sosa kama sira, Emília Pires "simu de'it justifikasaun hosi fonte úniku hosi fornesedór ida nebe mai hosi OM no, iha fatin seluk, haruka, tanba hanesan komponente ba asaun, ba Ministériu Saúde, lahó (...) intervensaun ida nebe bele hatudu katak hanesan aprovasaun hosi justifikasaun referidu".

Iha kontratu rua, pareser subliña, rekursu ba Rezerva Kontinjénsia Orsamentál nian "aprova nafatin hosi primeiru-ministru" nune'e "desizaun ikus sira la foti hosi arguida, maibé hosi ema datoluk: PM".

"Hosi elementu sira nebe iha hosi auto sira, tuir ami nia hanoin, no la hanesan ho teze nebe sustenta hosi Ministériu Públiku, iha kazu laiha impedimentu no mós konflitu ruma interese nian. No la mosu iha lei impedimentu ruma ba partisipasaun iha prosesu ida hanesan ne'e", refere hosi dokumentu ne'e.

Testu ne'e hatutan katak maski iha impedimentu sira ne'e akuzasaun laiha validade ruma tanba intervensaun hosi arguida "iha de'it ba prosedimentu relativu ba rekursu Rezerva Kontinjénsia nian, laiha intervensaun ruma desente, liuliu iha eskolla ba prosedimentu pré-kontratuál ka hodi hili fornesedór".

Motivu nebe halo advogadu sira konklui katak "tanba auzénsia hosi faktu sira hodi prenxe elementu relasionadu ho vontade sala nian kona-bá krimi partisipasaun ekonómiku iha negósiu hosi arguida Emília Pires", tribunál sira tenki deklara "inkapasidade parsiál" hosi akuzasaun.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.