terça-feira, 15 de setembro de 2015

Tarde Ona Bolu FRETILIN Ba Ukun

.

Jornal Nacional Diário - 15 de setembro de 2015

Sekretáriu Jeral Partidu FRETILIN, Mari Bim Amude Alkatiri, hatete katak, tarde ona bolu FRETILIN ba kaer ukun, tanba buat barak mak falla ona iha Governu nia laran.

“Halo ba halo mai, hatu’un FRETILIN ba, hatu’un FRETILIN mai, agora bolu fali ema FRETILIN mak ba ukun, ida ne’e hatudu momos ona, maibe tarde oitoan, se 2012 kuandu eleisaun hotu mak konsiensia ne’e iha ona, ita hamutuk para ukun rai ida ne’e, to’o agora rai ida ne’e oin seluk ona,”dehan Alkatiri ba juventude FRETILIN sira iha Comite Central FRETILIN, Comoro, Dili, Segunda (14/9).

Maibé Alkatiri dehan, iha tempu ne’eba hot-hotu lakohi, rona fali ema seluk, entaun rezultadu mak hanesan ohin loron.

Alkatiri hatutan, nia konsidera ida ne’e hodi tau ida ne’e ba prosesu ida, agora ne’e tenke hamutuk hodi haree ba oin.

“Ha’u sempre dehan, labele dehan FRETILIN ne’e partidu historiku, tanba ida ne’e sala, FRETILIN partidu ida ke halo no hakerek istória, ho ran no ruin, no agora se hakerek nafatin istória ne’e ho kaneta no surat tahan,”katakAlkatiri.

Tanba Alkatiri dehan, kuandu laiha FRETILIN, laiha selukmak bele lori rai ne’e ba oin, maybe Alkatiri dehan, hanoin ida ne’e la’os dehan katak, FRETILIN atu la’o mesak, maybe tenke konsidera FRETILIN.

Eis Primeiru Ministru ne’e dehan, agora dadauk ne’e, ema hanoin katak, dezenvolvimentu ne’e mak, uma didi’ak de’it no Estrada mesak di’ak deit, maybe lahatene katak, kuandu halo dezenvolvimentu fiziku ne’e, la akompaña ho ida-ida nia kapasidade para intende prosesu tomak, dezenvolvimentu sei la akontese.

Alkatiri fó hanoin katak, uluk sira moris iha situasaun ida ne’ebé la favoravel ba sira, tanba situasaun iha tempu ne’eba, obriga sira atu haree, oinsa mak sai husi situasaun ida ne’e.cos
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.