quinta-feira, 19 de novembro de 2015

Taur Matan Ruak: “Lalika ta’uk ha’u harii partidu”

.

Jornal Nacional Diário - 19 de novembro de 2015

Prezidenti Repúblika Taur Matan Ruak, husu ba públiku atu lalika preokupa kona-ba nia atu harii partidu, tanba povu mak sei hili sira nia ukun na’in sira.

“Dalaruma sira ta’uk atu ema seluk ba hada’u sira nia kadeira karik, hanesan Prezidenti, ha’u hateten para lalika ta’uk, povu mak hili, hili sira, sira ukun, hili fali ema seluk, ema seluk ba ukun,” dehan Taur Matan Ruak ba Jornalista sira iha Suku Liurai, Postu Administrativu Turiskai, Munisípiu Manufahi, Tersa (17/11).

Taur Matan Ruak dehan, povu ne’e matenek, sira sei hili ema ne’ebé domin bo’ot liu ba Timor, ida ne’ebé ibun mak bo’ot liu, povu sei la hili.

“Sira lalika preokupa, tanba Prezidenti agora dada’uk ne’e sei kumpri hela nia mandatu. Sé Prezidenti mak tau matan ba implementasaun no respeitu ba konstituisaun, la’os Prezidenti da Repúblika mak atu viola fali,” Taur Matan Ruak esklarese.

Xefi Estadu ne’e dehan, agora dada’uk ne’e, nia sei konsentra ba ninia atividade hanesan Xefi Estadu.

“Tanba saida mak sira ta’uk atu ema seluk harii partidu, sira harii di’ak ba ta’uk fali ema seluk atu harii, ida ne’e problema ida,” katak Taur Matan Ruak.

Maibé Taur Matan Ruak dehan, ema sira ne’ebé tauk kona-ba nia atu harii Partidu, ida ne’e problema sira nian.

“Ha’u nia mandatu sei hotu iha 2017, purtantu ha’u labele ko’alia ida ne’e, mas ha’u hatete ona katak, ha’u nia vida ne’e, sei fó ba Timor, tanba ha’u mós fakar-ran mak hetan,” Taur Matan Ruak fundamenta.

Xefi Estadu ne’e afirma, buat ne’ebé lori osan mak sosa, difisil tebes atu so’e, sá tan nasaun TL ne’e, lori ran no ruin mak sosa, entaun nia sei la husik TL.cos
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.