domingo, 6 de dezembro de 2015

PR TAUR SOKADU HO HAHALOK SUKU COSTA

.

Jornal Nacional Diário

Prezidenti Repúblika (PR) Taur Matan Ruak, sokadu ho hahalok autoridade Zona Espesial Ekonomia Sosial Merkadu (ZEESM) Oe-cusse, tanba impede komunidade atu halo diálogu ho Xefi Estadu ne’e hodi informa sira nia preokupasaun.

Taur Matan Ruak dehan, hahalok autoridade ZEESM nian ne’e, tanba tauk povu kee sai sira nia hahalok aat ne’ebé sira halo durante ne’e iha Oe-cusse, li-liu kona-ba prepoténsia abuzu de podér.

“Depois de ha’u vizita suku 370 resin iha Timor Leste, i tinan-tinan desde 2011 ha’u mai Oe-cusse, primeira vez iha Suku Costa, akontesementu estraiñu ida,” dehan Taur Matan Ruak ho hirus, iha tasi laran parte Karimbala nian, bainhira fila husi Oe-cusse ho roo Naval F-FDTL nian, Kuarta (02/12).

Prezidenti dehan, ida ne’e akontese tanba komunikasaun entre Xefi Suku Costa ho povu iha Suku refere mak ladi’ak.

“Mas ha’u suspeita katak, iha boikota tanba sira ta’uk povu hato’o keixa ba ha’u kona-ba atividade prepoténsia abuzu de poder, Autoridade Administrativa Oe-cusse nian,” Taur Matan Ruak lamenta.

Xefi Estadu ne’e mós husu ba Prezidenti Autoridade Zona Espesiál Ekonomia Sosial Merkadu (ZEESM) Mari Alkatiri atu preve osan iha orsamentu 2016 hodi selu povu nia sasan.

“Prezidenti hakarak apela ba Sr. Mari Alkatiri ho Governu Sentral atu indeminiza populasaun hotu ne’ebé sira nia sasan afetadu. Prezidenti la gosta Estadu ida prepoténsia no abuzu de poder, ne’ebé haree nia sidadaun sira hanesan hena aat no foer,” tenik Taur Matan Ruak.

Xefi Estadu ne’e dehan, komesa agora ba oin, nia sei la apoiu Governu atu foti povu nia sasan sein indeminizasaun, tanba Estadu iha osan no osan ne’e povu nian.

Tanba ne’e, Taur Matan Ruak dehan, kualker ukun na’in ida, tenki respeita sidadaun sira, tanba husi sidadaun mak sira bele hetan konfiansa hodi kaer ukun atu dezenvolve povu nia moris.

“Ha’u tinan-tinan ha’u mai vizita Oe-cusse, autoridade sira simu ha’u ho di’ak, tinan ida ne’e estraiñu, ha’u haree autoridade hanesan komandante ida mak ukun, maun Mari laiha, sira hotu laliga, ha’u Prezidenti Repúblika, ha’u la admiti,” katak Taur Matan Ruak.

Tanba ne’e, Taur Matan Ruak husu ba autoridade ZEESM atu hakribit ona hahalok hanesan ne’e.

“Se sira kontinua nafatin hanesan ne’e, sira bele lakon apoiu politika Prezidente da Repúblika nian, se Prezidente da Repúblika sira la koopera ona hanesan ne’e, ha’u ba vizita nasaun seluk di’ak liu fai ha’u mai vizita Oe-cusse dala ida ne’e, ida ne’e ha’u la gosta. Ha’u apela ba sira atu ida ne’e primeiru i ultimaves, dala ida tan, sira lakon apoiu Prezidente da Repúblika nian,” ameasa Taur Matan Ruak.

Xefi Estadu ne’e dehan, Oe-cusse la’os nasaun ida, Oe-cusse parte ida husi Timor Leste(TL) no depende ba Governu sentral, no depende ba Prezidentia Repúblika.

Taur Matan Ruak dehan, nia sokadu los ho hahalok autoridade Oe-cusse nian ne’e, i husu atu labele akontese tan hanesan ne’e.cos

Foto de Presidência da República de Timor-Leste, Facebook.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.