sexta-feira, 11 de dezembro de 2015

Proposta Redus Orsamentu ZEESM-Sosiedade Sivil La Passa

.

Suara Timor Lorosae

DILI- Porposta husi reprezentante Povu iha uma Fukun Parlamentu Nasional (PN) hodi husu atu hasai osan husi Zona Ekonomia Espesial Sosial merkadu (ZEESM), no Sosiedade Sivil lapasa durante Debate Komisaun Eventual.

Tuir Deputadu Bankada PD Virgilio Hornai hatete orsamentu ba Saude ho Edukasaun iha proposta rua atu foti fundu infrastrutura nian ho ZEESM ba iha Ministeriu Edukasaun, hodi hare ba infrastrutura baziku maibe la Admitidu.

Iha proposta atu foti osan ZEESM ho montante 8 Millaun hodi tau iha Ministeriu Edukasaun hodi hare ba infrastrutura baziku, maibe la admitidu maibe hau sei lori ba iha plenaria,” dehan Virgilio ba Jornalista, Kinta (10/12/2015) iha Salaun Ministeriu Negosiu Estranjeiru Pantai Kelapa.

Nia hatete iha mos proposta atu foti husi fundu Infrastrutura hodi tau iha Ministeriu Saude konaba klinika no postu saude sira neebe mak konfisaun Aat, bele hadia maibe proposta ba iha Ministeriu nee mos la passa.

Iha fatin hanesan Deputadu Bankada Fretilin Joaquim dos Santos hatete komisaun eventual hahu diskuti propostas, maibe iha proposta ida atu hasai osan husi sosiedade sivil ninian fo apoiu ba klubu footebolista sira la pasa. Timotio Gusmao
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.