quarta-feira, 30 de dezembro de 2015

Rui Araujo halo moe nia aan rasik, diak liu halibur nia sasan no halai lakon

.

Jose Fretilino

Horiseik tuir komunikadu imprensa Prezidensia Republica hatoo ba ita katak Presidente Republika veta (la promulga) Orsamentu Jeral Estadu ba tinan 2016.

Tuir hau nia hanoin hau kokorda ho Maun Taur nia hahalok tanba ita hotu hatene ona katak milloes ne'ebe buatamak sira iha PN aproba la ba foo benefisiu ba ita povu, ba deit fo benefisiu ba elite sira.

Rui Araujo halo moe nia aan rasik, diak liu halibur nia sasan no halai lakon deit, tanba desde que nia sai Primeiru Ministru nia lori deit todan ba Timor Oan sira no aat liu tan, primeiru OJE que nia aprezenta lori veto Prezidente nian kedas. Hau hanoin katak Rui Araujo halo sala boot no la hatene tau nia aan hodi simu respeitu hosi povu.Rui Araujo selu ninia asesor sira osan bobot los maibe sira atu lori nia  ba rai kuak karik, tanba Rui ninia medidas hanesan nia hanoin ho nia ain no la hanoin ho ninia ulun fatuk.

Ita Timor Oan hotu hatene katak importante tebes hodi lori ita nia nasaun ba oin Governu tenki investe makaas iha setor tolu: saude, edukasaun no agrikultura. Laos investe ba projetu que bele sai "elefante branco"hanesa Oekussi no sei la foo benefisiu nein ida ba Timor Oan, maibe benefisiu deit ba elite, Alkatiri nia familia no sira nia maluk sira. Dezenvolvimentu, aviaun, aeroportu foun no seluk importante ba ita nia nasaun, maibe importante liu mak edukasaun, saude no agrikultura hodi povu hahu moris ho dignidade nomos bele hetan prosperidade ho mina rai nia osan. Too agora povu nunka hetan benefisiu, terus beibeik, susar beibeik no grupu kikoan mak goza tebes Povu Maubere nia sakrifisiu, ran no ruin.

Rui Araujo tuir hau nia hanoin ninia mehi ba Timor Oan aat tebes, sa ema que hadomi povu maubere bele hatun orsamentu edukasaun, saude no agrikultura no aloka osan barak ba infraestruturas boot sira no ita la hatene benefisu saida mak aban bainrua ba foo ba ita, povu. Tanba sa mak Rui Araujo iha mehi aat ida ne'e ba ofrese ba Timor Oan sira? Ema laiha moral, laiha domin ba povu mak iha mehi aat ne'e hanesa Rui nian.

Maun Taur aviza kedas de puta du sira iha PN hodi hatun orsamentu infraestrutura boot sira, maibe de puta du sira ulun toos no lakohi rona lider numeru satu iha ita nia nasaun no kontinua koko hanehan povu nia moris no karik sira hakarak lori nasaun ba rai kuak.

Mai ita hotu fo ita nia apoiu ba ita nia Maun boot Taur tanba nia mesak mak defende povu nia direitu hodi moris diak tanba saude, edukasaun mak importante liu projetu Oekussi no Tasi Mane nian, projetu sira nee bele halo maibe prioridade mak area ita nia Maun Taur defende.Projetu bobot sira foo benefisiu deit ba opurtunista sira, maulambe no mautabele sira, realidade maka ne'e duni. Povu presiza liu liu maka bee moos, escola diak no edukasaun diak laos projetu ema bulak nian.

Hau haree ema balun iha Facebook hakerek katak Maun Taur veta OJE tanba vingansa. Hau husu deit,vingansa saida? Hau orgullu tebes ita nia Prezidente nia hahalok tanba hatudu momos katak preokupa no hakarak duni hadiak Povu nia moris. Vingansa tanba hakarak saude no edukasaun ba povu? Vinganga ka domin boot ba povu? Imi hanoin didiak lae. Ema barak apoia nomos kontente tebes tanba Maun Taur veta OJE ba tinan 2016, ita bot sira bele lee komentariu apoia Maun Taur iha ne'e. Lekirauk oportunista sira mak bele tristi.

Tinan tinan PN no de puta du sira tau osan boot ba OJE no dehan ho lian makaas katak osan ida ne'e ba hadia povu nia moris. Lolos povu ida ne'ebe mak de puta du sira koalia? Ita bele haree ho ita nia matan rasik katak povu maubere nia moris tinan tinan pior liu no ema elite mak hetan benefisiu beibeik.

Se se deit mak kondena Maun Taur nia veto tanba la hadomi ita nia povu no lakohi diak ba ita nia nasaun doben. Maun Taur ema ho laran diak no korajen boot. Tuir hau nia hanoin presiza korajen boot, domin boot ba povu  nomos determinasaun hodi veta OJE ba tinan 2016, ita hotu tenki hakruk ba Maun Taur no dehan: obrigadu maun Taur tanba defendi lia loos nomos tau intrese povu nia aas liu buat hotu hotu.

Mai ita hotu harohan hodi Nai Maromak fo saude no forsa ba Maun Taur nomos ba Maun boot nia familia hodi kontinua defende Povu Maubere nia intrese no direitu.

Obrigadu Maun Taur.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.