segunda-feira, 14 de dezembro de 2015

Tilman: Kargu Prezidenti ZEESM inkompatibilidade

.

Jornal Nacional Diario - 14 de dezembro de 2015

Advogado nudar mos ekonomista, Manuel Tilman konsidera, kargu Prezidente Zona Ekonomiku Espesial Sosial Merkadu (ZEESM), Mari Alkatiri inkompatibilidade de funsoens, tanba konstituisaun RDTL hakerek ona katak, membru Governu labele asumi kargu rua.

“Bolu inkompatibilidade de funsoens tanba tuir konstituisaun RDTL se maka sai membru do Governu labele sai deputadu, signifika katak tenki husik funsaun deputadu hodi ba sai fali membru do Governu, tanba Dr. Mari mai fali deputadu nia la husik ZEEMS, divia husik tia lai demisaun husi ZEEMS hodi publika buletin ofisial depois maka mai ezerse fali kargu nudar deputadu maibe lae, tanba nia so husu deit suspensaun husi Parlamentu Nasional (PN) maibe husi ZEESM lae, ne’e maka kompatibilidade,”Eis deputadu bankada partidu Klibur Oan Timor Asuwain (KOTA) Manuel Tilman ba jornalista sira Kuarta (09/12) iha salaun Igreja Hosana Bebora, Dili.

Nia dehan, atual prezidente ZEEMS Mari Alkatiri hola parte nafatin iha debate OJE 2016, tanba iha konflitu de interese hodi defende orsamentu ba ZEEMS Milaun atus rua sanulu resin hitu ba tinan 2016 nian.

“Iha mos konflitu de interese tanba Mari Alkatiri mai fali iha Parlamentu Nasional hodi defende fali projetu ne’ebe nia rasik kaer ho osan montante milaun atus rua sanulu resin hitu Como nia Sekretariu Jeral FRETILIN entaun deputadu FRETILIN vota tan fali ba nia, depois nia maka sei fila ba hodi kaer fali osan refere,”haktuir Tilman.

Signifika katak, konflitu de interese ne’e iha tanba nia presidenti hela ba ZEEMS, maibe mai fali iha Parlamentu Nasional (PN) hodi defende fali orsamentu refere.

Konaba asuntu refere Jornalista sira tenta konfirma ba prezidente ZEESM, Mari Alkatiri iha uma fukun Parlamentu Nasional horseik, maibe nia parte rezeita fo komentariu ba asuntu refere.Ita
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.