sexta-feira, 29 de janeiro de 2016

Rui Araujo nia governu halo ita moe iha mundu nia let

.

Eladio Fretilino

Ha’u hakfodak wainhira ha’u haree surat hosi Amnistia Internasional  ne’ebe husu ba ema hotu asina no haruka ba ita nia autoridades hodi sira hapara hahalok ditadura no kriminozu iha ita nia rain, hasoru diretor no membru seluk NGO HAK nian.

Ha’u hakfodak no moe tebes wainhira ha’u haree ita nia rai doben nia naran foer iha mundu nia let. Ita nia maun alin hira mak mate hodi ami hetan no moris iha demokrasia nia laran? Ita nia maun alin hira mak mate wainhira halo manifestasaun iha Cemiteriu Santa Cruz? Sa direitu Rui nia governu iha hodi ohin loron hamate ita nia demokrasia que ita sosa ho ran no ruin? Laiha direitu nein ida, karik Rui la hatene saida mak demokrasia, entaun pasiensia, tenki rezignia nia aan duni, PM Rui nia Governu laiha direitu hodi hafoer Timor-Leste nia naran iha mundu nia let.

Halo ka organiza manifestasaun ida la’os krimi no polisia ka agente estadu nian laiha direitu tuir lei hodi ba amiasa sese de’it mak organiza manifestasaun ida, la intresa hasoru se mak manifestasaun halo, organizador sira tenki halo de’it tuir lei, no karik tuir lei, governu, polisia, F-FDTL laiha direitu nein ida tuir lei hodi hapara manifestasaun nein ida.

La’os primeira vez katak ita haree Rui nia governu hapara manifestasaun ida, komandante L7 mos sira hapara manifestasaun que nia prepara iha fulan balun liu ba, sira hapara ilegalmente no amiasa L7 no komandante nia ema ho prizaun.

Rui wainhira nia assumi knaar hanesan PM ita hotu haree katak nia hahalok balun hatudu momos katak nia hanesan nia kamarada Alkatiri, sira hotu alerjia ba kritikas povu nian nomos kritikas hosi media. Karik alerjia la pasa diak liu ba kura moras aat ida ne’e no pois mak fila fali hodi ukun, moras alerjia kritikas, moras ida que aat tebes no halo ita nia nasaun moe tebes, halo ita nia historia moe tebes, halo ita nia heroes matebian moe tebes.

Iha Governu FRETILIN de’it mak ita haree perseguisaun, oho ema, tan de’it koalia hasoru Governu ninia hahalok aat, iha Governu FRETILIN de’it mak ita haree perseguisaun hasoru mass media no jornalista sira, tanba sa mak partidu lulik FRETILIN sai ohin loron partidu ida aat los no partidu ho ideolojia ditadura? Ita la bele fo sala ba partidu FRETILIN, ita tenki hatudu liman ba opurtinista sira, ema traidor sira que ohin loron kaer partidu istoriku ida ne’e no sira ukun partidu ida ne’e hanesan empreza privadu ida, ema lubuk de’it mak uza naran bot FRETILIN hodi hariku sira nia aan rasik, maibe sira haluha tiha hotu saida lolos mak partidu lulik ida ne’e defende.

Ezemplu ida diak hodi leitor sira haree sira nia ditadura mak grupu ida iha Facebook, FRETILIN, administrador ida mak Alkatiri nia oan feto no aat liu tan, iha grupu ne’eba ita tenki tuir de’it senhora Nurima nia hakarak, karik ita koalia la tuir senhora Nurima nia hanoin nia espulsa (hasai) ita hosi grupu ne’e. Sira espulsa ha’u no ha’u belun balun. Ha’u la bolu grupu ida ne’e FRETILIN, ha'u bolu mak “Yes, Sir”ka “Yes, Madame”.

CNRT ukun tinan barak, ita hotu kritika maka’as sira hotu, FRETILIN mos ataka sira la halimar maibe sira la halo halo perseguisaun ba ita hanesan Rui nia governu foin hahu halo. Ita Timor Oan la bele fo dalan hodi sira harii ditadura foun iha ita nia rain doben, ita tenki fo onra ba ita nia matebian que mate hodi ita hotu goza demokrasia, goza liberdade espresaun, goza liberdade.

Wainhira ita haree Amnistia Internasional halo intervensaun iha ita nia rain, ita tenki hanoin katak buat ruma iha ita nia rain la los ona, ita tenki hamutuk proteije ita nia demokrasia, ita hamutuk tenki nafatin  hakilar:

Liberdade! Liberdade! Liberdade!
.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.