quinta-feira, 12 de maio de 2016

Dezemvolvimentu ZEESM Trata Povu Lahanesan

.
Foto:Facebook
Suara Timor Lorosae - 12 de abril de 2016

DILI- Projetu Zona Ekonomia Espesial Sosial Merkadu (ZEESM) iha Oecusse hamosu diskrimsaun povu iha Oecuse, tamba halo tratamentu lahanesan povu iha munisipiu seluk hetan Indimizasaun ba Aihoris no rai, maibe povu Oecuse balun lahetan indimizasaun.

Tuir Deputadu Bankada Frente Mudansa Jorge Teme katak implementasaun ZEESM iha Oecusse liu-liu ba Indizmisaun hamosu diskriminasaun, tamba realidade iha Ermera, Suai halo kompensaun ba Aihoris maibe iha Oe-Cusse laiha.

Dezemvolvimentu iha Oecuse diak maibe povu balun sai Vitima ba Dezemvolvimentu tan nee ita tenki buka meus hodi hamenus vitima populasaun sira nian husi dezemvolvimentu neebe lao,” dehan Jorge ba Jornalista Kinta (12/05/2016) iha Parlamentu Nasional.

Nia hatete implementasaun projeitu neebe mak iha ho objetivu atu fo benefisiu ba povu laos benefisiu ba ukun nain sira tan nee tenki hamenus povu nia traumatizmu tamba povu lahetan dalan atu hato sira nia prekupasaun nee mak sai tristeza boot ba povu.

Nia hatete Prezidente ZEESM Mari Altari neebe fundador nasaun nian fiar metin sei rezolve ho maneira neebe mak justu no honestu hodi bele hetan nafatin konfiansaun husi povu Oe-Cusse.  Timotio Gusmao
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.