sexta-feira, 27 de maio de 2016

POLITIKA IBUN BALADA HARUKA KOLU BATINA MUTIN

.
Foto de: Guido Goulart
Opiniaun: Miguel Arcanjo (LF)

Falha grave neebe Partidos Politicos boot rua (FRETILIN & CNRT) timor oan nian halo dadaun maka hakarak soke malu ho Igreja katolika TL nian tanba liafuan deskontroladu sira hanesan "kolu ka hasai tiha batina mutin para mai halo politika iha PN.. !".

Partidos rua refere presija hanoin naruk, hateke dook, kalkula halo didiak, sukat ho ulun malirin maka depois halo konfrontasaun ho Igreja. Ema neebe estrategiku no politico vizionario simplesmente bele analiza katak iha TL nee, Igreja nia poder sei boot tebes no iha influensia aktivu no passivu neebe bele dehan forte los. A pedra, pietra, pedro, fatuk boot lalehan nia sei toos no metin hela. Labele koko atu sobu no soke. Nee bele dehan aktu politiku neebe politikamente la inteligente no suicidal.

Iha Filipina Igreja iha kapasidade atu organija people power kuandu poder politiku korruptu no podre ka dodok ona. Fenomeno interessante neebe agora ita hare dadaun maka politicos  timor oan barak neebe assume funsaun hanesan deputados iha poder legislativu RDTL nian, komesa "ibun balada no la elokuente ona" bainhira halo politika. 

Sira konfronto ideas ho akademista Timor oan Martinho Gusmao,  maibe em vez de responde ho maneira elegante tuir politika inteligente, estrategiku, akademiku ITUAN liu hosi hakerek sistematizadu no rasional, lae, lahalo ida nee, sira ibun balada no nervozu sae lalais, sira deskontroladu too temi KOLU BATINA MUTIN, indiretamente sira hakarak provoka konfrontasaun frontal no politika ho IGREJA APOSTOLIKA KATOLIKA ROMANA TIMOR LESTE. Tanba batina mutin maka identidade fizika Igreja Katolika nian neebe mos iha signifikadu historiku no espiritual ida neebe profundu no enraizadu sekulu ba sekulu. 

Se politicos partidos rua nee maka soke malu ho Igreja maka de certeza absoluta hanesan foti ulun fatuk deputados sira nia ba soke iha fatuk boot lalehan nian neebe metin ona iha rai lulik RDTL. Deputado sira nia ulun sei bubu, bolelu no bele tan nakfera tanba Igreja TL maka klamar lolos povo Maubere nian.

FRETILIN, MOVIMENTO FRENTE AMPLA DE NACIONALISTAS E PATRIOTAS maka matadalan ba ukun rasik an, IGREJA KATOLIKA APOSTOLIKA ROMANA TIMOR LESTE no uma lisan sira maka povo Maubere NIA MATADALAN ESPIRITUAL NO KLAMAR RASIK no ikus liu determinasaun no aten barani maka matenek povo nia neebe lori povo Maubere ba ukun rasik an. Relasiona ho nee maka dePUTAdos Natalino, Euladio, Francisco Branco neebe hakarak kolu Padre nia batina no insulta padre ida dehan bulak, sira presija kontrola nanal balada nian nee atu nunee labele arepende iha loron ikus. 

Politika nee ema dehan arte, seni, halimar ho liafuan ho elegante atu manan ema nia laran, laos uza liafuan irasional no emosional hodi kria tan deskonfiansa no odio iha ema nia fuan. Nee laos politico neebe inteligente hodi buka votos atu ezekuta nia idealismu no objetivu politico iha poder politico, maibe nee maka ema dehan suicidio politico tanba koko hakarak soke malu ho poder religiozu neebe nia abut metin ona no nia forsa makaas tebes iha aspetu influensia ema nia isin no klamar durante sekulu ba sekulu historia lao.

Estrategiku funu, politico inteligente no matenek nain Xina naran Sun Tzu dehan nunee:  "Jeneral neebe manan batalha maka ida neebe halo kalkulasaun barak no klean iha nia Kuartel molok tun ba luta iha batalha. Jeneral ida neebe derrotado maka ida neebe halo kalkulasaun  ituan deit maibe barani tun ba batalha, rezultadu maka derrotado".
.

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.