terça-feira, 7 de junho de 2016

Alkatiri nia fatin iha PN mamuk

.
Foto: Facebook
Jornal Nacional Diário - 07 de junho de 2016

Sekretariu Jeral FRETILIN, Mari Bin Amude Alkatiri nia fatin iha Parlamentu Nasional (PN) to’o agora sei mamuk.

Bankada parlamentar FRETILIN seidauk disidi hodi halo substituisaun ba deputadu Mari Alkatiri, maske Alkatiri rasik asume hela kargu  Prezidente Zona Espesial Ekonomia Sosial Merkadu (ZEESM).

Vise Xefi Bankada FRETILIN, Deputadu Francisco Miranda Branco, hateten, to’o agora bankada FRETILIN seidauk foti desizaun hodi halo substitusaun temporaria, tanba ladun efikas ne’ebe fatin ne’e husik mamuk deit.

“Deputadu Mari Alkatiri nia fatin ami husik mamuk deit, tanba ami seidauk disidi hodi  halo substitusaun temporariu,” dehan Branco ba Jornalista sira iha uma fukun PN,  Segunda (06/06/2016).

Reprezentante povu ne’e hatutan tan katak, durante ne’e hare husi aspeitu efikasia no efisiente servisu nian, FRETILIN sei buka hodi priense ho substituisaun temporaria, Bankada FRETILIN seidauk hare nesesidade husi aspeitu efisensia no efikasia servisu hodi eleze ho substutuisaun temporaria.

Hatan kona ba Alkatiri tama parlamentu hein debate Orsamentu Jeral Estadu (OJE), Francisco Branco, hateten, momentu ne’ebe presiza hanesan debate lei ne’ebe importante atu debate no presiza Interpretasaun nivel Estadu nian brankada bolu hodi marka prejensa.

Iha fatin hanesan Prezidente Parlamentu Nasional, Aderito Hugo da Costa,  hatete, Bankada FFRETILIN esplika fila-fila ona no mos partidu esplika ona tan ne’e tenki hare referensia, tanba ne’e labele halo resposta ida ba ida.

“Ita boot sira (red-Media) hatete bankada FRETILIN nia pozisaun ne’ebe esplika fila-fila mais imi ladauk kaer referensia ne’ebe mak bankada FRETILIN halo kona ba pozisaun Deputadu Mari Alkatriri nian, imi nunka hakarak kaer,” dehan Aderito.

Atual deputado bankada CNRT ne’e hatutan tan,  media tenki kaer referensia molok dezenolve Opiniaun tuir mai, tan ne’e nia parte lakohi fo resposta kona ba deputadu Mari Alkatiri nian kuandu Media lakaer ba referensia ne’ebe mak bankada FRETILIN halo fila-fila.

“Pozisaun Deputadu Mari Alkatiri nian la’os buat foun, tanba esplikasaun fila-fila ona husi Parte bankada FRETILIN no parte Partidu nian,” dehan Hugo.

Nune mos Deputadu Bankada PD Paulino Monteiro, hatete, Pozisaun Deputadu Mari Alkatiri nian, nia parte lakohi fo komentariu, tanba partidu seluk nian desizaun no lakohi mete.

“Hau lakohi fo komentariu, tanba hau husi partidu demokratiku labele meta Partidu seluk,” dehan Paulino. mia
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.