segunda-feira, 6 de junho de 2016

Alkatiri: Xanana Konfia Ema, Ema Fila Konfu Xanana

.

FRETILIN

Sekretariú Gerál Partidu FRETILIN, Kamarada Dr. Mari Alkatiri hatete, Xanana Gusmao konfia demais ema sira ne’ebé besik nia, ikus mai ema konfu fali nia.

Sekretariú Gerál partidu FRETILIN koalia ida ne’e bainhira loke konferensia distritál iha Distritu Baukau (5/6/2016) ne’ebé partisipa husi delagadu 500 resin hodi hili delegadu atu partisipa iha kongresu nasional ne’ebé sei realize iha fulan Outobru mai no hili kandidatu membru CCF.
.
Mari Alkatiri dehan, uluk FRETILIN ukun ho osan oituan maibé halo duni servisu, depois tinan 10 governu AMP no Bloku Koligasaun ukun osan barak laiha buat ida mak akontese.

“Xanana (Gusmao) konfia ema sira ne’ebé besik ba nia, ema konfu nafatin nia, tanba ne’emak ami nain rua hamutuk, se kunfu barak persiza Taikondo ida mak mai, Konfu barak demais lori Taikondo ida mai para halo sira hamrik sentidu lai,” dehan Mari Alkatiri.

Uluk Alkairi konfronta ho Xanana nia dehan saida mak Xanana hakarak hanesan ho saida mak  Alkatiri hakarak maibé dalan mak lahanesan.
.
Politika ne’ebé FRETILIN halo dadauk, Alkatiri dehan, ema balun dehan CNRT ho FRETILIN halo tiha ona koligasaun, ne’e lalos.

 “Se partidu bo’ot rua ne’e halo koligasaun imi taka tiha imi nia kios sira ne’e, FRETILIN ho CNRT partidu idaidak nian, hau ho Xanana ami hamutuk,” dehan Alkatiri

Alkatiri ho Xanana hamutuk tanba ukun durante tinan 10 rejultadu hatudu ona katak, ukun kontra FRETILIN ukun sei lalao, ukun ho FRETILIN sei loke dalan, ukun atu lori dezenvolvimentu mai TL tenkiser FRETILIN mak ukun.

“FRETILIN ukun ho nia politika, FRETILIN ukun ho nia planu, FRETILIN ukun ho nia programa hakuak hothotu, semak tama! tuir FRETILIN nia politika, tuir FRETILIN nia programa,” dehan Alkatiri.

Ema balun mos komesa halo propaganda hodi dehan FRETILIN manan iha distritu tolu parte leste maibé nia Sekretariú Gerál ba dezenvolve fali Oecusse.

 “Agora hau esplika tanba samak hau ba Oecuse, tanba ema mai koalia barbarak, laos atu abandona Kamarada sira (parte leste), se hau mak eskolla Baukau, Vikeke no Lauten, oras ne’e husi Manatuto ba to’o Oecusse , sira sei koalia hare FRETILIN mak lorosae deit, agora ba Oecuse sira mai fali dehan imi (distritu tolu) hili FRETILIN (depois) ba (dezenvolve fali) Oecusse, sira argumentu laiha ona,” dehan Alkatiri.

Alkatiri dehan, ba FRETILIN povu Timor Leste ida deit, husi Oecusse too Jaco husi tasi feto to’o tasi mane, maibé hili Oecusse para atu hatudu deit katak, FRETILIN hatene halo dezenvolvimentu.

“FRETILIN lakohi fahe rai ida ne’e, lakohi deskrimina mak hili Oecusse, para atu halo dezenvolvimentu , para atu hatudu  ba sira hotu katak ita (FRETILIN) hatene halo dezenvolvimentu,” dehan Alkatiri.

Tanba ne’e, dezenvolvimentu sei to’o iha teritori TL tomak, importante mak iha  eleisaun 2017 povu mak tenki konfia FRETILIN tanba FRETILIN la hatene konfu povu, se povu konfia FRETILIN , FRETILIN sei lori dezenvolvimentu mai.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.