quarta-feira, 22 de junho de 2016

Manuel Tilman konsidera, ZEESM illegal no inkonstitusionál

.

Jornal Nacional Diário - 22 de junho de 2016

Projetu Zona Espesial Ekonomia Sosial Merkadu (ZEESM) besik atu finaliza ona maibe Jurista Manuel Tilman konsidera, Projetu ZEESM Oe-cusse ne’e, illegal no inkonstitusionál, tanba kontrariu ho konstituisaun Repúblika Demokrátika Timor Leste (RDTL).

“ZEESM ne’e, tuir ha’u nia hanoin ne’e illegal hela i inkonstitusionál hela, administrasaun espesial, la signifika rejiaun espesial. Munisipiu ne’e rejiaun laiha, RAEO ne’e illegal no inkonstitusionál,” dehan Manuel Tilman ba jornalista sira iha nia kna’ar fatin Hotel Garden Beach Dili, Tersa (21/06).

Tilman esplika, uluk konstituente nia tempu, nia hato’o proposta ida ba Parlamentu Nasionál atu tau Rejiaun Autónoma Oe-cusse Ambeno.

“Maibé se mak lakohi naran ne’e duni mak, Dr. Mari Alkatiri ho deputadu nain hat mai husi Oe-cusse,” katak Manuel Tilman.

Nia haktuir,  Zona Ekonómika Espesial, la’os Zona Rejiaun Espesial, tanba ida ne’e ekonómia, so ema ne’ebé lahatene Portugues mak bele interpreta buat ne’e oin seluk.

Tilman dehan, konstituisaun hatete katak, Oe-cusse Administrasaun Espesial. Artigu kintu ne’e hatete katak, Estadu tenke respeita nia organizasaun territorial tomak, ho prinsipiu ida naran desentralizasaun administrasaun públika.  “Oe-cusse Ambeno i Atauro, goja tramentu administrativu i ekonómiku espesial, la’os tratamentu rejionál espesial,” relata Tilman.

Hatan kona-ba agora dada’uk dokumentus hotu iha Oe-cusse, autoridade ZEESM halakon tiha logo RDTL nian hodi tau fali logo ZEESM nian, Tilman dehan, Oe-cusse nunka atu bele iha Bileti Identidade ketak, tanba Oe-cusse la’os nasaun ida.

“Buat ne’e naran preponténsia de poder, ema balu dehan agora ha’u tabele ba ida ne’e, ha’u tabele ba ida ne’eba, agora Mari ho Xanana ne’e, ha’u lahatene Mari mak tabele ba Xanana ka, Xanana mak tabele ba Mari,” afirma Manuel Tilman.

Eis deputadu husi partidu KOTA ne’e esklarese, naran de’it mós illegal ona, satan dokumentu sira ne’ebé tau logo ZEESM ne’e, illegal liu tan.

Manuel Tilman afirma, Oe-cusse ne’e Munisipiu ida la’os rejiaun, maibé nia administrasaun ne’e mak espesial.

Tilman hatutan, Mari Alkatiri nia pozisaun iha Oe-cusse ne’e, hanesan Ministru, tanba nomeadu husi Governu no hetan tomada de posse husi Prezident Repúblika.

“Prezidenti ZEESM Dr. Mari ne’e, ekivalente de Ministru, la’os Primeiru Ministru Rejiaun Autonomo Oe-cusse,”tenik Manuel Tilman.cos
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.