terça-feira, 5 de julho de 2016

Dom Basilio Duvida Benifisiu ZEESM ba Timor Tomak

.

Suara Timor Lorosae - 05 de julho de 2016

DILI- Bispu Deoseze Baucau Dom Basilio do Nacimento duvida benefisiu Direita no Indireita, projeitu pilotu Zona Ekonomia Espesial Sosial Merkadu (ZEESM) ba Povu Timor tomak.

Dom Basilio hatete Prozeitu nee sei taka aan maske sira hatene hodi dezenvolve, maibe duvida ZEESM nia benefisiu direitu ho indireitu ba Timor Tomak, maske benefisiu ba Oe-cusse oituan deit.
.
ZEESM buat neebe hau hare halo diak ba Oecusse Balun ita hare komesa iha, agora buat neebe ba hau sai nafatin pontu interogasaun Benefisiu ba timor tomak mak ida neebe,” dehan Dom Basilio ba STL Tersa (05/07/2016) iha Salaun Igreja protestante, Bebora.

Iha fatin ketak Deputadu Bankada Frente Mudansa Jorge Teme katak alokasaun orsamentu ba projeitu ZEESM husi Inisiu too agora kuaze milaun 260, nia rezultadu ejekusaun sei kestiona, tan nee presiza Justifikasaun neebe real ba publiku.

Nunee mos Deputada Bankada CNRT Albina Marcal hatete Bezeia lei numeru 3/2014 neebe hari reziaun Administrativa Oe-cusse, tan nee konkorda bolu Prezidente ZEESM esplika nia progresu iha plenaria Parlamentu.Timotio Gusmao.
.

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.