quinta-feira, 11 de agosto de 2016

Alkatiri no Lu Olo halimar no lohi militante FRETILIN 2000 hodi ukun to’o mate

.

Eladio Manuel dos Santos Teixeirinha

Iha fulan Setembru nia laran , partidu FRETILIN 2000 ba halo sira nia kongresu, ha’u hanesan militante FRETILIN nian ha'u la fo’o ha'u nia votu ba pakote Alkatiri tanba dala ida tan, Alkatiri no Lu Olo halo militante FRETILIN hanesan ami pallasu no sira rua halimar no lohi ita hotu, hodi sira ukun iha partidu istoriku nia okoos to’o sira mate.

Hanesan militante FRETILIN ha’u husu ba Maubere Oan hotu boikota Kongresu FRETILIN 2000 fotokopy tanba sira ninia hahalok hasoru prinsipiu FRETILIN Nicolau Lobato nian, FRETILIN ida ne’e fotokopy de’it hodi sira uza naran lulik hodi habokur grupu kikoan ida de’it no sira mos uza sistema ditadura hodi la lakon sira nia kadeira.

Sira nia hahalok iha Kongresu tuir mai hatudu lolos katak sira ema ditador hanesan Soeharto no sira la fo’o dalan ba lista seluk, tanba eleisaun direta hodi sira bele hatene se maka vota ba se hodi nune’e bele halo vingansa ka perseguisaun hasoru ema karik sira la konkorda ho sira.

FRETILIN 2000 karik nakonu ho maulambe, mautabele  no beik barak tanba laiha ema nein ida ho korajen hodi hasoru ditador rua ne’e. Ha’u la fiar katak FRETILIN laiha tan ema matenek hodi kaer lideransa, MariLu maka matenek ema hot-hotu? Matenek barak mak halo ita nia partidu rahun ona, matenek barak maka sira nafatin lakon iha eleisaun barak ona.

Alkatiri no Lu Olo laiha domin ba ita nia partidu FRETILIN 1975, tanba karik sira hadomi partidu ida ne’e, kleur ona ke sira demiti hosi sira nia knaar, uainhira sira la hatene lori partidu ba vitoria no manan eleisaun, antaun laiha dalan seluk, sira tenki demiti. Kadeira ne’e laos kadeira vitalisia, hanesan sira nia pensaun vitalisia. Sira bele fundador nasaun, fundador pensaun vitalisia maibe uainhira sira tama iha politika labele aprobeita no sura kolen ba povu nia oin, tanba karik imi fundador, maibe aliserse bot ida hodi funda RDTL maka Maubere Oan, laiha Maubere Oan, laiha RDTL. Imi keta muta beibeik imi nia liafuan, ha’u mak funda, ha’u mak ida ne’e, ha’u maka hakerek no sst tanba imi bele halo hotu, povu la ba vota iha tinan 1999 iha referendo, TL to’o ohin loron la hetan independensia. Imi oportunista, mau pagador, hanoin maka ha’u, ha’u, asu maka halo au, au, au, au....................

Ha’u sei fiar katak iha tinan 2017 FRETILIN 2000 mate tiha. Ha’u hare’e katak iha CCF nia laran hela de’it milisi hanesan Manuel Gaspar, integrasionista nia oan, mautabele, maulambe, maubeik hanesan Eladio no beikten ho pasaporte rua ke presiza mai Timor hodi hetan kadeira bot, iha rai liur balun kuitadu de’it.

 Alkatiri, Lu Olo no maulambe sira seluk sei hakoi partidu FRETILIN 2000 iha eleisaun jeral iha 2017 tanba ema barak hakiduk ona hosi partidu ida ne’e hodi ba partidu seluk, hanesan purezemplu PLP, tanba iha veteranus barak no nasionalista barak, laos hanesan partidu FRETILIN 2000 ke desde Mari no Lu Olo kaer lideransa nakonu ho ema oportunista, traidor, hakarak de’it maka naok, no susu povu nia osan, hariku sira nia aan nomos sira nia belun no familia.

Rui Araujo ne’e kuitadu tebes, kakutak laiha duni, nia tur iha kadeira maibe hein de’it ema fo’o orden ba nia, nia ho nia GPM hatene mak hasai foto no selfie, servisu diretu ba povu maka ita sei tenki hein tinan atus ida tan karik hodi hare’e. Halo aan hanesan fali lekirauk sira iha zoo.

Rui ne’e foin mos aproba osan 2 milloens euros (osan boot liu dolar amerikanu) hodi fo’o ba Portugal tanba problema ai sunu sidadi ida. Ha’u laos kontra ajuda ba nasaun seluk maibe ita tenki hare’e kondisaun moris ita nia povu pois maka ita bele fo’o Maubere Oan nia osan ba ema seluk, Rui nia problema maka nia tur barak, hodi halo aan iha gabineti no iha AC nia laran no la hare’e ho nia matan rasik povu nia moris, purezemplu hanesan ita nia prezidenti Taur Matan Ruak hare’e, tanba vizita suku no sai sasin ba povu nia kondisaun moris. Karik ema hotu hanesan TMR ita sei la fakar Maubere nia osan ba nasaun seluk, tanba TMR hare'e no senti povu nia susar no hatene povu nia nesesidade. Primeiru hadia lai ita nia uma laran no pois maka ita halo solidariedade ba nasaun seluk.

Eskola aat, ospital aat, estrada aat, merenda eskolar aat, bee mos laiha ba ema hotu, saude aat, no imi mangame ho povu nia osan. Karik PM hanoin osan ne’e nia aman maka husik ba nia? Lae, Rui. Osan ne’e povu nian, povu ida ke la vota ba o tur iha PM nia kadeira no trai sira, o keta haluha katak o PM de facto, o nia governu, governu de facto, tanba povu la fo’o fiar ba o hodi o halimar ho povu nia osan, Maubere Oan la vota ba o. O sei hetan kastigu bot ida iha tinan 2017 tanba o halao traisaun barak ona ba povu ida ne’e, ida maka o nia hanoin aat hodi halo deslutu, traisaun bot ba povu, povu  nunca ba perdoa o no o nia maldisaun no fuan aat.

MAI ITA HOTU BOIKOTA KONGRESU FRETILIN 2000 NIAN NO MAI ITA HAKOI FRETILIN 2000 IHA TINAN 2017……………
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.