quarta-feira, 14 de dezembro de 2016

Lu Olo sei tama iha tahu laran iha tinan 2017

.

Maubere Tuba Rai Metin

Dala ida tan FRETILIN 2000 kandidata sira nia prezidenti Lu Olo hodi sai sira nia  kandidatu prezidensial ba tinan 2017 no iha risku boot katak Lu Olo bele lakon iha eleisaun ida ne’e, oinsá povu la vota ba nia dala rua ona no tinan mai ba troka hanoin no ba vota ba kandidatu Fretilin 2000 nian.

Tuir hau nia hanoin Lu Olo ba lakon eleisaun ne’e no sei tama iha tahu laran no dala ida tan hafoer ninia kareira politika. Laiha tan ema iha FRETILIN hodi sira kandidata ba Prezidente? Beibeik ema hanesan no aat liu tan, uainhira sira lakon sira la simu sira nia responsabilidade politika no la rezigna sira nia aan. Partidu politiku laos ema ida ka rua, lakon eleisaun, SAI, fo’o fatin ba ema seluk hodi foti partidu nia naran, hodi mos halo militante sira kontenti oituan. Mari Alkatiri simu FRETILIN iha tinan 1999 hanesan partidu boot liu iha Timor, ita haree lai saida mak akontese ba ita nia partidu? Alkatiri no Lu Olo no sira nia culprits sira harahun ita nia partidu no sira la konsegue lori iha eleisaun 2012 partidu ne’e ba vitoria iha eleisaun lejislativa no prezidensial. Sira lakon maibe sei tur nafatin hanesan lideransa, sira tur metin iha sira nia fatin, la fo’o dalan ba ema seluk.

Lu Olo dehan katak tempu agora difrenti tinan 2012, los duni, difrenti tanba sira foin la halo sira nia knaar hanesan opozisaun, sira haluha defendi povu nia intrese, FRETILIN 2000 mos tama iha grupu hodi tabele ba Maun Xanana hodi hetan projetu no moris diak ho povu nia osan. Povu tenki loke matan no haree traidor sira ne’e ninia hahalok no la vota ba sira iha tinan 2017. Povu sei moris kiak no lekirauk sira iha PN hakarak sosa tan kareta foun ba sira, ho povu nia osan, FRETILIN mos hakarak kareta foun, pois sira husu ba povu vota tan ba sira nia kandidatu? Sira hanoin ami Maubeik hanesan sira ka? La hetan, boy! Povu tenki hatudu ba ema sira ne’e katak povu mak iha poder hodi hili se mak povu hakarak laos hili lekirauk sira no pois sira ba halimar ho ita nia osan hanesan sira nia avo mak fo ba sira. Mak lae liu.

Ita imajina tok katak Maun Lere mos hakarak sai Prezidenti iha tinan 2017, saida mak ba akontese ba Lu Olo? Tahu laran maka Lu Olo nia hela fatin tanba karik Maun Lere konkore ba Prezidenti Republika, Maun Lere sei manan hanesan Maun Taur manan iha tinan 2012 no dala ida tan Lu Olo la konsegue manan no ba halo deit moe partidu FRETILIN nia naran, nomos ninia naran rasik. Ema barak lakon ona respeitu ba lideransa FRETILIN 2000 tanba sira harahun ita nia partidu maibe nunka simu sira nia responsabilidade no rezigna sira nia aan. Hahalok ida ne’e hatudu katak lideransa FRETILIN 2000 moe la iha no sira buka deit mak aprobeita naran FRETILIN hodi sira sai bot no hetan privilejius barak, ida mak pensaun vitalisia. Ita boot sira sei lembra se mak aproba pensaun vitalisia ka lae? Lu Olo iha tempu ne’eba nia Prezidenti Parlamentu Nasional los ka lae? Imajina tok karik nia sai Prezidenti privelijius hira mak nia ba aproba hodi benefisia elite no oportunista sira? Ita tenke loke matan iha eleisaun 2017 tanba ema hanesan Lu Olo la ba hala’o servisu hodi benefisia povu, maibe sira servisu hodi benefisia FRETILIN 2000 nomos elite sira.

Timoroan hotu tenki hanoin didiak iha tinan 2017, tanba loron ida ita nia minarai sei maran, no uainhira la iha tan osan, saida mak akontese ho ita nia infra estruturas, edukasaun no saude? Saida mak ba akontese ba ita nia oan no beioan sira? Iha tempu kampana sira ba promete buat barak, maibe ita laos beikteen no haree ona katak sira hotu bosok mak barak no uainhira ita foo ita nia votu, sira haluha ita kedas. Sira hapus ona pensaun vitalisia ka lae? Ita nia sistema saude diak ona ka lae? Agrikultor sira nia moris diak ona ka lae? La hetan, boy! Ita nia povu sei susar no terus nafatin! Projetu mak sira hakarak hodi sai prezidenti iha Oekussi sa.

Ita foo votu ba Lu Olo hanesan vota ba elite, oportunistas iha CCF nia laran nomos ba povu kontinua nafatin kiak no mukit.

Ita nia votu tenki ba ema onestu ke hadomi ita nia povu hodi asegura katak  povu nia osan la gasta arbiru deit no foo benefisiu ba grupu kikoan ida deit, tanba ita nia luta naruk tebes, ema barak mate hodi ohin loron ita hetan independensia. Ema barak la mate hodi grupu kikoan ida hetan benefisiu barak no povu nafatin kiak no halerik.

Ita nia votu mak ita nia “kilat” hodi defendi Povu Maubere hodi loron ida povu ida ne’e sei hetan moris diak tanba merese duni. Ho Alkatiri no Lu Olo iha ita nia nasaun nia lideransa ita sei terus no mukit nafatin no ema sira ne’e sei lori ita ba tahu laran.

Vota ho konsensia no vota ba ema ida ke hadomi povu ida ne’e, dehan lae ba ema Pensaun Vitalisia no traidores da patria.

Abaixu Pensaun Vitalisia!
Abaixu FRETILIN 2000!
,

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.