quinta-feira, 19 de janeiro de 2017

Alterasaun Lei Pensaun Vitalísia la korresponde ho realidade sosiál no ekonómiku atuál povu nian no la-iha efeitu pozitivu

.

Komunikadu Imprensa - Parlamentu Nasionál -18 Janeiru 2017
    
Alterasaun no Revogasaun ba Lei sira ne’ebé regula kona-ba Pensaun Mensál Vitalísia la korresponde ho realidade sosiál no ekonómiku atuál povu nian no la-iha efeitu pozitivu ruma.

Iha Tersa-Feira, 10 Janeiru 2017, Parlamentu Nasionál aprova lei foun ne’ebé revoga Lei Nú. 1/2007 kona-ba Rejime Pensaun Mensál Vitalísia ba Deputadu sira no regalia sira seluk, no halo alterasaun dahuluk ba Lei Nú. 5/2004 kona-ba Estatutu Deputadu sira nian no mós alterasaun dahuluk ba Lei Nú. 7/2007 kona-ba Estatutu Titulár Órgaun Soberanu sira nian. 

Iha Artigu 6, Kapítulu III lei foun ne’e prevee kona-ba “Direitu Adkiridu”, ne’ebé partikularmente prevee kona-ba atribuisaun pensaun mensál vitalísia no subsídiu reintegrasaun ba eis-titulár, eis-deputadu, eis-membru governu nomós titulár, deputadu no membru governu atuál sira ne’ebé prienxe ona kritériu tuir lei anteriór sira. 

Ne’e signifika katak porsentajen ka montante pensaun mensál vitalísia no subsídiu reintegrasaun ba sira ne’e sei nafatin mantein tuir lei anteriór sira. Ida-ne’e mós signifika katak alterasaun no revogasaun ne’e ninia konteudu sei la-iha mudansa signifikativu ruma ba titulár, deputadu no membru governu atuál no eis titular, eis-deputadu no eis-membru governu sira  iha períodu sira antes. Alterasaun ne’e so bele aplika ba sira ne’ebé sei mai iha futuru.

Tuir doutrina legal nian, Direitu Adkiridu ne’e nu’udar teória Direitu nian ida ne’ebé dezenvolve hosi matenek na’in sira ho hanoin liberal atu salvaguarda direitu sujetivu sira ne’ebé nia titulár prienxe ona kritériu atu hetan tuir lei uluk nian bainhira mosu fali lei foun, mezmuke lei foun ne’e revoga ka hamate tiha lei tuan ne’e. 

Tuir teória ne’e, Estadu nafatin iha obrigasaun atu asegura direitu sira ne’ebé titulár ne’e hetan ona tuir lei tuan. Iha mós teória Direitu hosi matenek na’in sira ho hanoin sosialista (marxista) ne’ebé konsidera Direitu Adkiridu ne’e la-loos no la-justu, tanba la’ós Direitu (lei) mak kondisiona sidadaun ida atu sai titulár ba direitu ida, maibé sosiedade mak kondisiona ka kondisaun sosio-ekonómiku no polítika sosiedade nian mak kondisiona . Tanba Direitu Adkiridu ne’e nu’udar konseitu teóriku direitu nian, entaun atu aplika presiza adota iha enkuadramentu legál nasionál nasaun ne’ebé hakarak adota nia. Ezemplu konkretu ida mak hanesan Brasil ne’ebé adota konseitu ne’e no tau iha Konstituisaun no Kódigu Sivíl . 

JSMP hanoin katak “Artigu 6 kona-ba “direitu adkiridu” ne’e la relevante atu aplika iha kontestu Timor ohin loron, tanba Estadu Timor-Leste hasoru hela problema sosio-ekonómiku no polítika oioin no tuir loloos deputadu sira konsiente ho realidade hirak ne’e.

Durante diskusaun, la-iha deputadu ida mak kestiona kona-ba kestaun Direitu Adkiridu ne’e.  Deputadu Osorio Florindo ho Deputadu Francisco M. Branco hosi Bankada Fretilin kestiona de’it kona-ba saláriu ba eis-titulár sira ne’ebé tuir sira la-reflreta sustentablidade fiskál ba órsamentu estadu iha futuru no sei fó de’it todan ba despeza estadu kada tinan. Deputadu na’in rua ne’e aprezenta pedidu rekerimentu atu husu ba Parlamentu Nasionál reabertura diskusaun ba lei refere no pedidu ne’e la pasa iha votasaun.

“JSMP lamenta no sente preokupadu teb-tebes ho deputadu sira iha Parlementu Nasionál tanba lakon sira ninia konsiénsia sosiál no sensu komún ba realidade atuál povu nian. Nu’udar deputadu no polítiku sira tenke sensível ho realidade sosiál no ekonómiku povu ne’ebé sira reprezenta, dehan Diretór Ezekutivu JSMP, Luis de Oliveira Sampaio. 

JSMP mós haree katak deputadu sira la konsisténte iha prosesu ba halo lei ida-ne’e. Iha alterasaun ne’e deputadu sira koloka de’it hanesan direitu adkiridu mak direitu sujetivu pensaun mensál vitalísia no subsídiu reintegrasaun, direitu sujetivu sira seluk ka regalia sira balun hetan revogasaun no alterasaun ho lei foun ne’e. Ne’e la iha lójika no hamosu konfuzaun. 

Se deputadu sira iha sensu komún no konsiénsia sosiál ba kondisaun moris no persepsaun públiku ba asuntu ida pensaun mensál vitalísia ne’e, tuir loloos alterasaun ne’e tenke totál, nune’e bele fó resposta no soluasaun ba problema sosio-polítiku no ekonómiku hirak ne’e. Povu maioria preokupa hela relasiona ho pensaun no regalia sira ne’e, tanba ne’e alterasaun ne’e tenke konsistente no komprensivu, la’o rohan-rohan de’it. 

Ne’e la-signfika katak JSMP la konkorda ho aplikasaun direitu adkiridu, maibé JSMP rekomenda atu iha esesaun tuir kondisaun sosiedade nian nomós natureza asuntu idak-idak nian. Sei la iha problema bainhira aplika direitu adkiridu ne’e ba direitu sujetivu públiku sira hanesan “direitu ba edukasaun gratuita ba sidadaun hotu-hotu”, direitu ba tratamentu saúde gratuita ba sidadaun hotu-hotu”, “direitu subsídiu idozu ba sidadaun hotu-hotu ne’ebé kompleta ona tinan 65”, nsst., tanba benefísia públiku iha jerál, la’ós grupu partikular ruma, liu-liu involve lejizladór ka ema sira ne’ebé prodús lei ne’e rasik. 

Bazeia ba razaun sira iha leten, JSMP rekomenda atu Prezidente Repúblika bele veta tiha lei ne’e no haruka fali ba Parlamentu Nasionál hodi hadi’a fali lei ne’e no ka halakon tiha provizaun ida kona-ba direitu adkiridu ne’e. JSMP espera katak deputadu sira mós nu’udar polítika ne’ebé pertense ba sosiedade-nasaun ida ne’e bele konsiente ho situasaun sosio-ekonómiku no polítika nasaun nian hodi bele hadi’a hikas fali lei ne’e. 

Atu hetan informasaun liutan favor kontaktu direitamente:
Luis de Oliveira Sampaio
Diretór Ezekutivu JSMP
E-mail: luis@jsmp.minihub.org
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.