quarta-feira, 31 de maio de 2017

Rui Araujo halo intreferensia iha tribunal ba kazu hasoru jornalista tanba nia tauk

.


Ita nia PM halo sala bot ona wainhira nia haruka surat ba Tribunal hodi husu ba Tribunal la aplika pena prizaun ba jornalista nain rua, Raimundus Oki i ninia eis editor Lourenso Martins Vicente, halo sala tan Rui tuir lei la bele halo intreferensia ba tribunal nia knaar, tan ita nia lei iha separasaun poder i tribunal orgaun independente ida.

Ha’u laos hakerek hasoru jornalista sira, ha’u mos solidariu ho sira nia terus tan ita nia nasaun presiza servisu jornalista sira hodi defende ita nia demokrasia, maun alin sira fiar ka la fiar, maibe media mak poder numeru 4, tan ne’e mak ita nia ukun nain amiasa jornalista sira tun sae nomos tauk media sosial tan povu iha fatin sira ne'e bele hakilar sira nia hanoin hasoru ukun nain sira. Kazu Oki no Lourenso laos kazu kriminal ida iha nasaun demokratiku iha mundu, la iha kriminalizasaun ba kazu difamasaun, ida ne'e kazu sivil ida i pena mak lezadu hetan indeminizasaun ida, laos hatama jornalista ka editor sira iha kadeia, ida ne’e akontese deit iha nasaun ditadura hanesan Kuba, Venenzuela, Angola no sst, iha nasaun sira ne’e sira la iha rejime demokratiku, sira nia rejime mak ditatorial ida.

Tanba sa Rui Araujo haruka surat ba Tribunal hodi husu ba Tribunal la aplika pena prizaun? Tanba nia ema demokratiko i diak no lakohi estraga ita nia demokrasia? Lae, Rui haruka surat ne’e ba Tribunal tan ba nia tauk presaun internasional nomos nia tauk povu, tanba ita keta haluha katak eleisaun besik ona no kandidato sira seluk sei uza argumentu ida ne’e hasoru Rui nia partidu, FRETILIN 2000.

Rui Araujo iha duni personalidade ema ditador tanba ita haree didiak ba saida ke nia halo ona no ita bele hasai konkluzaun katak nia laos ema demokratiku. Tinan balun liu ba ninia governu oho luta nain balun no to’o agora familia seidauk hetan relatoriu otopsia, nia bandu manifestasaun no haruka polisia ba amiasa ema ke hakarak halo manifestasaun hasoru nia governu, amiasa taka Facebook no halo perseguisaun ba ema ke koalia hasoru nia ka nia governu no aat liu tan, Rui Araujo la iha respeito ba ita nia istoria no matebian i iha tinan 2015 nia dekreta kore metan nasional (desluto nasional) hodi nune’e ita haluha ita nia matebian nia susar no terus iha tempu independensia.

Karamba! Ema nia aman ne’e (Arui Araujo) nia hanoin dunik katak nia mak eroi ba independensia ida ne’e i bele halo saida deit ke nia hakarak hasoru ita nia demokrasia i povu. Fulan balun liu ba nia dehan ba media katak nia sei la perdoa jornalistas sira ne’e no foin haruka surat ba Tribunal hodi husu ba la fo’o pena prizaun, ida ne’e hatudu momos katak nia la iha respeito ba jornalista sira tan nia halo ona sira terus fulan barak, Rui gosta gasta povu nia osan ho prosesu Tribunal nian no ikus mai nia hakarak Tribunal halo tuir nia vontade.

Rui Araujo rai ne’e laos o nian, laos o nia aman nia kusta, rai ne’e no demokrasia ida ne’e Maubere Oan mak konkista laos o ka o nia aman governador indonezia nian, Arnaldo Araujo nia kusta, ran aat oho Maubere Oan rihun ba rihun hamutuk ho TNI.

Povu mos tenki husu Rui nia responsabilidade kona ba deklarasaun balun ke nia halo iha media kona ba nia aman hakiak, ha’u mak jornalista ha’u ba koalia ho veteranu katuas sira hodi sira konta momos istoria se mak Rui nia aman biolojiku ka se mak nia aman hakiak. Aman biolojiku ita hatene ona katak Arnaldo dos Reis Araujo maibe kona ba aman hakiak husu ba Rui Araujo se mak Jose A B dos Reis Araujo, administrador Ainaro hosi partidu APODETI hosi tinan 1994 to’o tinan 1999?
.
Dokumentu hosi relatoriu CHEGA
Be, imi jornalista sira ba husu Arui se mak senor ida ne’e? Karik imi tauk nia tau imi iha kadeia, imi ba tur ho vetaranu katuas sira no husu didiak ba sira konta ba imi, se mak Arnaldo no se mak Jose Araujo. Jose A B dos Reis Araujo mak Rui nia aman hakiak ka lae? Buka hatene hodi konta lia los ba povu, lalika tauk nia. Ita la bota ba nia, nia simu kadeira PM iha bandeza ida.

Rui Araujo ema ke halo moe deit ita nia luta, ita nia matebian no ita nia independensia, ema hanesan nia mak FRETILIN 2000 sei kandidata ba sai primeiru ministru iha fulan Jullu, ha’u mak laos beik, ha’u la ba fo’o hau nia voto ba ema traidor nia oan, ha’u sei vota ba ema nasionalista ke hadomi ha’u nia rai doben i hadomi ha’u povu doben.

Abaixu traidor sira nia oan!
.

Eis Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak nia hanoin kona-ba kazu Jornalista Raimundo Oki

.

Deklarasaun ba media  hosi eis Prezidente da República  

Eis Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak nia hanoin kona-ba kazu Jornalista Timor Post Raimundo Oki

Taur Matan Ruak: Karik ba Ha'u nia an, Hau la kolia ema seluk, Hau lá lori nia (Oki) ba tribunal, nia Joven ida que nia hakarak fahe informasaun, nia lá iha intensaun atu atinji ema ida, Maromak fó perdaun ba ema, tanba sa mak ema seluk la bele fo perdaun ba malu? 

Mais ha'u laos Juíz, ha'u admira papél Jornalista sira nia, tamba uluk funu iha ailaran, Mundo lá hatene ha'u ho ha'u nia soldado sira iha ne'ebá, Jornalista sira mak fahe informasaun, tamba ne'e uluk Ha'u hakerek ba Jill Jollif hateten: "kada amigo que o konkista menos inimigo ida ba ha'u" ne'e ha'u hakerek ba nia ho laran tomak profundo konsensia papel Jornalista nian. 

Jornalista laos Santo hanesan ha'u mós laos Santo, pekador, maibe hanesan ema ida mai hosi vida Militar iha prinsípiu ida "A derrota é a Mãe de Vítoria", ne'ebé cada vez mais Jornalista sira simu derrotas halo sira sai forte liu tan para Luta ba Liberdade espresaun, liberdade imprensa de opinião. Ne'ebé ha'u reza maka'as ba Oki para nia Liu.
.

terça-feira, 30 de maio de 2017

Laiha Tempu Atu Lakon Tempu; 2017 ba oin Tempu Atu Hisik Kosar Ba Moris Diak

.
Quintiliano Belo
Husi; Quintiliano Belo

Eis Presidenti da RDTL Sua Ex-sia, Taur Matan Ruak eskolha loron rua nolu resin rua (22) fulan juillu maka loron ba eleisaun parlamentar. Loron ne’e sai loron espesial ba sidadaun ho idade 17 ba leten atu afirma sira nia direitu demokratiku iha fatin votasaun konformi konstituisaun artigu 46 no artigu 47 haruka. Konstituisaun mos fo garantia ba sidadaun nia liberdade fundamental no direitu polítiku sira tuir prinsípiu nebé hakerek iha instrumentu internasionál hanesan; ICCPR, ICERD no CEDAW. 

Konjuntura politika nia lalaok nebé ita hotu akompanha durante dekade ne’e partisipasaun jerasaun tuan sira sei masimu, pior liu tan jerasaun tuan mos kontinua minimiza jerasaun foun iha misaun libertasaun povu husi mukit ba fali moris diak. Sera que jerasaun foun tenki hein jerasaun tuan entrega? Lae, Lae no lamerese akontense tanba misaun liberta povu laos deit responsablidade jerasaun tuan nian maibe responsablidade jerasaun hotu-hotu nian inklui jerasaun foun. 

Kolega balun hateten katak, hanesan jerasaun foun diak liu hein hodi simu oferta husi jerasaun tuan sira. Maibe, tuir hau nia hanoin idea nune’e la furak no la merese ezisti tan iha memoria jerasaun foun sira nia pensamentu, tanba hakarak ka lakoi jerasaun foun maka tenki sai front line hodi exekuta lia ordem “hisik kosar ba moris diak” hanesan uluk jerasaun foun inisia lia ordem “mate ka moris ukun rasik-an” ate hetan vitoria iha 1999. TMR mos dehan katak, diak liu kareta tuan sira labele para iha estrada klaran hodi trava kareta foun atu lao ho lais ba oin. (RTTL, 290517).

Nudar jerasaun foun, saida maka ita tenki halo hahu agora no ba oin? Atan hau nia resposta ba perguntas ne’e maka; premeiru desidi no invovelve-an iha partido nebé utiliza kapital lideransa ho maneira ukun tanba vokasaun, humilde no defende transformasaun jerasional, segundu desidi no invovelve-an iha partido nebé hakarak halakon status quo no hakarak transforma mentalidade lakeru diki diki lakeru diki, kalan mai loron mai lakeru diki ba fali mentalidade disiplina, servisu maka’as, integridade, eselenti no solieridade. (Prinsipius no Valores PLP- TMR, 2017) 

Resposta seluk maka desidi no invovelve-an iha partido nebé hakarak sai partido alternativu ba mudansa sosial. Desidi no invovelve-an iha partido nebé hari ho esperitu nasionalista no hakarak kria oportunidade hanesan, fahe rekursu hanesan no deskriminasaun lae ba Timor oan hotu. Desidi no invovelve-an iha partido nebé hamrik tanba lakoi gasta tempu, basa tempu too ona atu hari sistema governasaun ida ho dezisaun, asaun no rezultadu. Governasaun integrada ida nebé moos, onestu no efisienti. (Manisfeto Politika PLP-TMR,2017)

Bazea ba deskrisaun sira iha leten, atan hau mos oferta dalan espesial no uniku ba sidadaun hotu nebé hakarak dunik mudansa.  Dalan ne’e maka hahu agora tenki firmi iha dezisaun hodi lao hamutuk ho maneira no lalaok mudansa nebé Partido Libertasaun Popular oferese ba nia sosiedade. Lao hamutuk hodi halo balansu ho partidu nebé utiliza deit estoria hanesan kapital no tane ass modelu dezenvolvimentu ida nebé esbenza rekursu Timor-Leste nian ba deit grupo ka familia hodi husik hela area rural sira Lao hakdasak hanesan lenuk.  

Lasignifika Partido Libertasaun Popular mak diak liu, maibe liu husi nia manifesto politika nebé espalhadu ona, tuir hau nia hanoin Partido Libertasaun Popular maka merese no sai alternativu atu liberta povu husi mukit ba moris diak iha tinan lima (5) oin mai, maske balun piadas dehan lao hamutuk ho Partido Libertasaun Popular hanesan lao iha rai klean nia ninin no lao kontra ondulasaun tasi nian. Tanba ne’e argumentu hirak tuir mai importante mos atu hatene antes halo opsaun tanbasa Partido Libertasaun Popular maka diak liu; 

• Partido ne’e komprende povo nia susar no terus; Signifika partido nebé hari tanba iha kuinhesementu klean kona ba sosiedade nia dezafius no hatene solusaun ho maneira ida nebé simples hodi lori povu ba moris diak iha tempu badak.

• Partido ne’e popular no Laos populista; Signifika partido nebé hatene situasaun moris popular nian no hatene halibur kiak no mukit sira nudar forza atu halakon injustisa sosial nebé agora dadaun akontese iha Timor-Leste. Partido nebé prontu hakilar nafatin ba governu karik politika dezenvolvimentu halo povu sai hanesan objetu no ignora interese komun iha ajenda dezenvolvimentu.

• Partido ne’e sei kria oportunidade hanesan, fahe rekursu hanesan no diskriminasaun lae ba Timor oan sira. Signifika partido ida nebé hakarak servi hodi fahe riku hanesan ba nia povu no prontu atu sai nudar elementu opositoria hodi kontrola no trava utilizasaun rekursu nebé esbenza deit ba grupo ida ka rua nia interese. Partido nebé hakribi deskriminasaun ba Timor oan hotu. 

• Partido ne’e kompete tanba povu no matebian sira nia ezijensia laos partido nebé kompete buka poder atu kaer projetu; Signifika partido ida nebé hetan tulun husi povu inklui matebian sira, selesionadu naturalmente no forma husi forza natureza nian atu rezolve problema nasional, prontu halo kontribuisaun ba dame hodi asegura moris diak ba povu no hakribi poder absoluta.  

• Partido ne’e hadomi kultura no lisan bei-ala sira nian; Signifika partido ida nebé komprende sivilizasaun no kultura Timores, kunese lolos saida mak Timores nia karakter no nia problema sira. Partido nebé valoriza kultura nudar valor sivilizasaun antes ezistensia igreja nian nudar parseirus importante iha sivilizasaun mundu modernu.

• Partido ne’e komprimitidu atu produz lider foun diak liu fali lider ida antes; Signifika partido nebé halo ajenda extra-ordinaria hodi kaderiza jerasaun foun sira atu sai lider ida nebé diak no kualidade, diak liu fali lider ida antes ka lider jerasaun tuan. Partido nebé kumunga transformasaun jersional no hatene asegura efektividade demokrasia, no utiliza demokrasia nudar meus atu haforza koezaun sosiu kultural.

• Partido ne’e mai ho maneira hanoin ida nebé simples; Signifika partido nebé la konkorda modelu dezenvolvimentu prezenti no hakarak simplifika modelu dezenvolvimentu tuir nesesidades ate fahe porsaun modelu dezenvolvimentu nebé hanesan tuir potensialidade no disponiblidade rekursu.  

Atu konklui atan hau hakarak manifesta mos katak, argumentu hirak iha leten laos dutrina, maibe hanesan justifikasaun simples ba kada sidadaun atu hatene klean antes oferese votus nune’e la arependido. Labele duvida hodi oferese votus ba kualidade no pensamentu lideransa nebé hakarak halo mudansa ho maneira simples loos ba nia povu hodi sai husi mukit ba fali moris diak. Ikus liu, ita nia votus sei halo mudansa total no kompletu tanba ne’e lalika lakon tempu atu lakon ita nia tempu. 

Ita boot nia Votus mak sei determina moris diak iha futuru.
.

Charles Schinner: Fundu soberanu Timor-Leste nian sei dura tinan 10 ho ritmu atual gastu nian

.

Investigador australianu Charles Schinner kalkula, iha loron-segunda ne'e, katak fundu soberanu Timor-Leste nian, harii hodi poupa no rentabiliza reseita petrolíferu sira nasaun nian, sei dura de'it tinan 10 oinmai, bainhira mantén ritmu atual hosi gastu sira governu nian.

"Dolar biliaun resin hasai tinan-tinan, liuliu hodi selu ba administrasaun no buat hotu ne'ebé maka governu halo. Hosi ne'ebá maka osan sai ba projetu boot sira infraestrutura nian [ne'ebé hala'o daudaun]", konsidera hosi investigador hosi organizasaun ne'ebé la'ós governu timoroan nian La'o Hamutuk.

Espesialista australianu ko'alia iha Asembleia Repúblika portugeza nian, iha Lisboa, iha debate ne'ebé hodi hanoin tinan 25 hosi Plataforma Internasional hosi Jurista sira ba Timor-Leste.

Fundu Petrolíferu Timor-Leste nian hanesan fundu soberanu ne'ebé harii iha 2005 hodi rekolla depózitu sira ne'ebé halo hosi governu timoroan hosi reseita sira ne'ebé mai hosi petróleu ho gás ne'ebé prodús iha nasaun.

Balansu anual hosi fundu iha tinan 2014 nia rohan maka dolar biliaun 16,5.

"Ho planu sira [hosi investimentu] no ritmu gastu anual sira fundu sei dura besik tinan 10 oinmai. Períudu tempu ne'e bele hanesan sufisiente hodi dezenvolve ekonomia lokal", refere hosi Charles Schinner, ne'ebé konsidera "sala" estratéjia atual hosi governu timoroan ba aplikasaun hosi osan ne'e.

"Diresaun ne'ebé maka governu tuir daudaun maka la haree ba buat sira hanesan agrikultura, bee, edukasaun ka saúde. Sira iha liu interese iha projetu boot sira: mina sira, fábrika sira simenti nian, aeroportu sira, portu boot ida ba ró kontentor sira", investigador ne'e hatutan.

Nia kritika katak gasta sira iha agrikultura, saúde ho edukasaun, hahú tuun iha tinan tolu ikus ne'e.

Nia hatete katak osan ne'e tenki aplika "iha infra-estrutura bázika sira ne'ebé serve ba populasaun sira, no la harii aeroportu sira no refinaria hosi kombustível sira".

Planu governamental atual ba dezenvolvimentu estratéjiku nian tama ona iha aplikasaun tinan dahitu nian. Hatán kona-ba karik planu ne'e bele muda, Charles Schinner konfia ba eleisaun jeral sira tuirmai ne'e.

"Iha eleisaun ida iha fulan rua oinmai. Polítiku timoroan sira agora hatene ona katak petróleu besik hotu ona. Bainhira ami hahú ko'alia katak petróleu sei hotu, iha tinan lima liubá, laiha ema ida maka rona ami. Ema sira aprende, ema sira muda. Até polítiku sira", nia hatete.

Sapo.tl ho Lusa
.

domingo, 28 de maio de 2017

Em defesa dos estudantes timorenses que não merecem as acusações vergonhosas que lhes fazem

.
Zizi Pedruco

Esta manhã recebi um telefonema de um amigo meu, que me pediu para lhe ajudar a perceber (traduzir) uma notícia que foi publicada num blogue português e que acusa os estudantes timorenses de terem “comportamento inadequado” e terem sido eles os “culpados” dos assaltos a que foram vítimas em Cabo Verde.

Eu até me passei da cabeça quando li os disparates que foram usados como argumentos para culpabilizar os estudantes provenientes de Timor, achei os argumentos tacanhos, despropositados, vergonhosos e de quem nada entende do que é ser estudante, jovem e principalmente estudar num país longe do seu.
.

Canta o tal blogue que,  “eles não tomaram ainda as precauções básicas, caminhando por ruas escuras à noite com iPhones e dinheiro.” É a ocasião que faz o ladrão, segundo o adágio e, neste caso, a realidade.”

Que valente estupidez! Não se pode caminhar nas ruas para se ir às compras, levar dinheiro e um telemóvel no bolso? Mas o quê isto, os estudantes estão numa prisão ou são universitários, foi decretado em Cabo Verde estado de sítio ou de emergência que a partir de certa hora os estudantes não podem mais andar nas ruas, ou tacitamente eles têm de adivinhar estes códigos de conduta, escritos aonde? Mesmo que tenham  ido a uma festa, ou discoteca, onde está o mal, só por isso merecem ser assaltados e acusados de culpa por "compartamento inadequado"? Em que século vivemos?

NÃO! A culpa NÃO foi dos estudantes timorenses, não foi mesmo. Seria o mesmo que dizer que quando eu ando com uma mini-saia, se for violada a culpa é minha, estão a perceber o raciocínio do dinossauro que escreveu a notícia a culpar os estudantes timorenses de serem culpados pelo assalto da qual foram vítimas?

Os estudantes timorenses são vítimas nesta situação e não culpados e embora digam que este acontecimento possa gerar um incidente diplomático, é improvável que aconteça, porque ambos os países fizeram um acordo de boa-fé e não podemos acusar o governo Cabo-verdiano pelos assaltos aos estudantes timorenses.

Senhores governantes, não ponham imediatamente a culpa nos estudantes, oiçam o que eles têm a dizer e dialoguem com o governo de Cabo Verde para que se arranjem medidas que possam reforçar a segurança dos nossos estudantes, não acreditem em malaes que escrevem disparates sem saberem a verdadeira situação, oiçam os estudantes!

Vejam bem o que uma pessoa escreveu no blogue português sobre esta situação

Pedro Silva disse...
Como pessoa que colaborou e acompanhou durante algum tempo os estudantes timorenses em S. Vicente, devo dizer que nunca observei comportamentos impróprios. Os jovens sempre se comportaram muito bem, com enorme respeito pelas instituições, fazendo um esforço de adaptação e integração social e cultural. Também me parece muito desproporcional classificar como "comportamento inadequado" uma saída às 20.30h para fazer compras num supermercado da cidade, levando mochilas e telemóveis. É o que qualquer pessoa faz. O Mindelo tem um claro problema de segurança. É verdade que, nos últimos tempos, a polícia tem feito um enorme esforço em patrulhas e intervenções diretas para combater o crime. Este esforço merece o nosso louvor. O que me parece totalmente desadequado é culpar as vítimas por um crime que sofreram. Se é verdade que "a ocasião faz o ladrão", não é menos verdade que não pode ser a vítima a condenada pelo facto.
28 de maio de 2017 às 00:06.
.

Afinal, parece que os estudantes timorenses têm razão, segundo o Sr. Pedro Silva que acompanhou durante algum tempo os estudantes, a cidade do Mindelo tem problemas de segurança e continuo a não perceber o porquê do blogue português ter “disparado” contra os nossos estudantes e tê-los acusado de serem culpados por crimes cometidos contra eles? Seria bom que o tal blogue português se preocupasse mais com os assuntos de Portugal e  parasse de se intrometer  tão descaradamente em assuntos nossos internos e muito menos palpitar quanto às  vidas dos nossos jovens que podem estar em perigo.

Como timorense NÃO acredito que estes estudantes ao chegarem em Cabo Verde se atrevessem logo a meterem-se em problemas, só quem não conhece a natureza boa da maioria dos timorenses pode julga-los duma maneira tão cruel e escrever acusações tão levianas contra os nossos jovens timorenses, a maldade no seu melhor!

Tenho três filhos, dois deles com idades aproximadas às dos estudantes e um dia, há muito tempo, eu também fui jovem, por isso raramente aponto o dedo aos jovens, gosto de os ver a divertir, de viver e que aproveitem estes anos que passam tão depressa. A juventude é uma etapa muito bonita das nossas vidas, e tem de ser aproveitada, e não há “comportamento inadequado” nem “culpas” quando jovens são vítimas de crimes, se a ocasião faz o ladrão, o crime praticado pela  ocasião não retira o ónus  dos criminosos que atuaram criminosamente  contra os estudantes timorenses, em Cabo Verde.

Aos meus irmãos timorenses em Cabo Verde deixo-vos um conselho, que dou sempre aos meus filhos, nunca andem sozinhos à noite, andem sempre em grupo e não acreditem em ninguém que diga que vocês são os culpados dos crimes de que foram alvo, vocês, são, neste caso, as VÍTIMAS.
.

sexta-feira, 26 de maio de 2017

Ramos Horta: Tempu Reviu Konstituisaun

.

Timor Post - 26 de Maio de 2017 - Transcrição de José Salvação para o Timor Hau Nian Doben

Díli - Eis Prezidente Repúblika (PR), José Ramos Horta, Hatete, tempu to’o ona bele halo revizaun ba Konstituisaun República Demokrátika Timor Lesre (RDTL), importante maka partidus tenke iha maioria iha Parlamentu Nasionál (PN).

“Konforme, tenke liuhosi Parlamentu, atu muda konstituisaun dois tersus (⅔), tempu to’o ona, segundu Konstituisaun tinan sanulu resin lima ona, mas tenke sukat didiiak,”eis PR Ramos Horta hatete ba jornalista sira iha Muzeu Rezisténsia, Kinta (25-05), relasiona ho polémila partidu balun bainhiea manán iha eleisaun hakarak muda sistema semi-prezidensiak ba prezidensial.

Maske nune’e, eis Xefe Estadu ne’e hatete, dadauk ne’e sistema semi prezidensiál ne’ebe maka adopta iha Timor-Leste la’o ho diak. Tanba ne’e nia rasik la apoia ideias balun hodi muda kompeténsia Prezidente Repúblika nian.

Biar nune’e, eis Xefe Estadu hatete, konforme partidus politiku ne’ebe maka manán iha eleisaun parlamentár no maioria iha PN.

“Ba ha’u ita nia sistema to’o agora di’ak, sistema be konstitusionalista sira halo iha 2001, 2002, di’ak ba realidade Timor nian. Ha’u la apoia muda poder Prezidente nian mas ne’e ha’u nia opiniaun, opiniaun ne’ebé kontra ⅔, maioria Parlamentu”, Ramos Horta hatete.

Entretanti tuir Konstituisaun RDTL iha artigu 154.º kona ba inisiativa no tempu revizaun nia haktuir:

1. Deputadu no Bankada Parlamentár sira maka halo inisiativa revizaun nian ba LeiInan.
2. Parlamentu Nasionál bele halo revizaun Lei-Inan liutiha tinan neen sura hosi data
publikasaun ida ikusliu kona-ba lei revizaun nian.
3. Prazu tinan neen atu halo revizaun ba dalauluk ba Lei-Inan ida-ne’e nian, sei konta
hosi loron ne’ebé Lei-Inan tama iha vigór.
4. Parlamentu Nasionál, lalika haree ba prazu tempu nian, bele asume kbiit atu halo
revizaun Lei-Inan, wainhira Deputadu barak liu baluk-lima haat (4/5) ne’ebé hala’o
sira-nia knaar mak hakarak.
5. Proposta ruma kona-ba hala’o revizaun ba Lei-Inan tenke hatama ona iha
Parlamentu Nasionál iha loron atus ida ruanulu nia laran, molok atu hahú haksesuk.
6. Atu hato’o projetu ruma ba Revizaun Lei-Inan, nu’udar hateten ona iha númeru
hirak liubá, eh seluk-seluk tan, sei bele hato’o duni iha prazu loron 30 nia laran.

Nune’e mos iha Konstituisaun RDTL artigu 155.º, kona ba promulgasaun haktuir katak:

1. Atu hafila buat ruma ba Lei-Inan, tenki hetan apovasaun hosi marioria baluk-tolu
rua (2/3) hosi Deputado sira-ne’ebé hala’o hela sira-nia knaar.
2. Testu Lei-Inan ida-ne’ebé foun sei publika hamutuk ho Lei revizaun nian.
3. Prezidente-Repúblika labele rekuza atu promulga lei revizaun nian.

Iha parte seluk, iha Konstituisaun RDTL artigi 156.º, kona ba limite ba materia revizaun nia haktuir katak:

1. Lei kona-ba hala’o revizaun ba Lei-Inan tenke respeita:
a) Independénsia nasionál no Estadu nia unidade;
b) Sidadaun sira-nia direitu, liberdade no garantia;
c) Forma republikana governu nian;
d) Kfahek kbiit nian;
e) Tribunál sira-nia independénsia;
f) Multipartidarizmu no direitu atu hala’o opozisaun tuir demokrasia;
g) Sufrájiu livre, universál, diretu, sekretu, no periódiku kona-ba órgaun soberanu
sira, nune’e mós ba sistema reprezentasaun proporsionál nian;
h) Prinsípiu ba deskonsentrasaun no desentralizasaun administrasaun nian;
i) Bandeira Nasionál;
j) Data proklamasaun independénsia nasionál nian;
2. Asuntu sira iha alinea c), no i) bele iha revizaun husi referendu nasionál, tuir lei
haruka.

Nune’e mos iha Konstituisaun RDTL artigu 157.º, kona ba limite sirkunstansial nian ba revizaun haktuir katak: Wainhira iha-hela estadu serku eh emerjénsia nia laran, labele hala’o hahalok revizaun ruma ba Lei-Inan. (dgx)
.

Taur-Mari no Kalbuadi Poténsia ba Xefe Governu

.

Timor Post - 26 de Maio de 2017 -  Transcrição  de José Salvação para o Timor Hau Nian Doben

Dili - Observador politika hosi Universidade Nasional Timor Lorosa'e (UNTL) Camilio Ximenes hatete, iha posibilidade bo'ot Taur Matan Ruak, Mari Alkatiri, Francisco Kalbualdi Lay maka sei sai Primeiru Ministru Governo foun tuir mai.

Camilio hatete, maske iha partidu barak maka sei kompete iha eleisaun Parlamentar tinan ne'e, maibé partidu boot tolu hanesan CNRT, FRETILIN no PLP maka sei hadau malu hodi sai vensedor.

Haree ba estrutura partidu tolu ninian, iha posibilidade figura tolu ne'e sei hadau malu kargu Primeiru Ministru. Figura tolu ne'e iha posibilidade boot tanba mesak ema ne'ebé iha esperiensia di'ak.

"Ha'u hanoin sira nain tolu ne'e sem duvida maibé konforme manual politika partidu ninian, maibé atu sa'e ba Primeiru Ministru ne'e primeiru maka partidu ne'e tenke manán, tanba ita nia Konstituisaun ne'e ko'alia hanesan ne'e, "dehan Camilo ba Timor Post iha UNTL, Kaikoli, Díli, Kuarta (24-05).

Nia hatutan, partidu ne'ebé naka forma governu ne'e partidu ida ne'ebe maka ne'ebé maka aliansa ou partidu ida ne'ebé maka manán, pur exemplu persiza hetan kadeira 33 iha Parlamentu atu garante pezu politiku iha Parlamentu,

Nia sublinã, ema hotu hatete katak Alkatiri ema ne'ebé matenek, iha tan Francisco Kalbuadi ne'ebé maka periodu rua ka'er pasta Minstru, Taur Matan Ruak ne'ebé maka durante tinan 24 iha ai laran, tinan 10 lidera F-FDTL no tinan lima Prezidente Repúblika agora ba Prezidente Partidu,

"Tanba ne'e ha'u hanoin posibilidade iha hotu, ita sosiedade bele iha hanoin oin-oin kona ba sira nain tolu ne'e, maibé buat hotu deside iha eleisaun, tanba eleisaun hanesan eventu importante ida ne'ebé ita hatebe se maka meilor entre sira nain tolu ne'e, " katak nia.

Nia dehan, se to'o iha eleisaun maka sosiedade hotu hanoin katak figura ne'ebé maka agora foin mosu ne'e maka di'ak liu pronto, mas ita la vota ba figura ne'e ninia individual maibé ita mos tenke vota ba ninia partidu," tenik nia.

Nia dehan, kompara ho futebol karik nain tolu ne'e iha posibilidade ba tama ba final, maibé lolos ne'e sira nain haat parese ba semi-final, ruaba final tanba tenke sura ho PD tanba iha PD laran ne'e ema ne'ebá mesak potensial no sira mos inklina an ba kuartu governu to'o mai sestu governu.

FORMA PARTIDU 

Portanto relasiona ho deklarasaun Xanana Gusmão ne'ebé hatete jerasaun foun seidauk bele ka'er ukun, tuir Camilo, ida la'os kestaun, tanba agora ne'e se maka atu ka'er ukun tenke forma nia partidu.

Partidu maka hanesan instrumentu ida, se nia partidu maka manán maka bele ka'er ukun, ida ne'e refleta ba sistema governasaun ne'ebé maka aplika iha nasaun demokratiku.

"Ha'u hanoin ne'e hanoin di'ak hosi maun boot maibé maun boot tenke hateke ba kotuk, sistema governasaun monarkia ka demokrasia, tanba se maka atu ka'er ukun tenke forma partidu hanesan instrumentu ka eskada ida para ema sa'e, se jerasaun foun maibé nia tama iha partido politiku ninia partidu maka manán, klaru nia tenke forma governu," dehan Camilio.

Tanba ne'e tuir Camilio jerasaun foun ho tuan iha direitu hanesan tanba Timor-Leste la'os implementa sistema Monarkia.

Demokrasia katak se maka ka'er ukun hetan poder politiko, tenke forma partido. Depois nia partidu manán forma governu klaru ona lei Konstituisaun garante ne'ebé lalika tau kestaun maun boot ninian.

Tanba ne'e tuir nia hanoin, lider sira naka sala tanba distingui jerasaun foun ne'e hahu iha sa tinan, depois jerasaun tuan ne'e iha sa tinan, tanba momentu referendum ema hotu tantu jerasaun tuan no foun hotu hotu ba vota ba referendum.

Camilio konsidera ohin loron ukun aan maibé hasoru limitasaun rekursu tanba ita haboot tiha estrutura governu inklui partidu nian nune'e fahe poder ba malu enkuantu dezenvolvimentu la'o la di'ak.

Hanoin jerasaun tuan persiza tenke kompreende didi'ak liuliu dala barak ko'alia unidade maibé sobu malu. 

Labele rauikultura ne'ebé a'at ba ninia jerasaun foun sira tanba rai kultura a'at hanorin jerasaun foun sira atu halo tuir nafatin kultura a'at ne'ebé kuda metin ona.

Entaun komportamentu no hahalok a'at sira tenke so'e. Tenke fo oportunidade ba jerasaun foun sira atu aprende hamutuk ho jerasaun tuan sira. (mj3)
.

Lei Mineiru: lisensa ba luku iha rai okos, estraga rai murak

.
Juvinal Dias
Juvinal Dias - Peskizadór ba asuntu ekonomia no rekursu naturais iha ONG La’o Hamutuk

Daudauk ne’e, Parlamentu Nasional Timor-Leste hala’o hela diskusaun kona-ba ezbosu Kódigu Minéiru. Ezbosu ida ne’e aprova tiha ona hosi Konsellu Ministru iha Agostu 2016 liu ba, hafoin iha tinan rua nia laran hala’o diskusaun segredu no revizaun lubuk ne’ebé lidera hosi Ministériu Petróleu no Rekursu Minerais (MPRM). 

Ezbosu lei ida ne’e hatuur hela inisiativa Governu Timor-Leste atu iha regulamentasaun ida atu hadalan atividade minéiru. Governu hanoin Lei ne’e nudár buat “importáncia extrema” mai Timor-Leste, atu apoiu dezenvolvimentu no kreximentu ekonómiku no prosperidade nasaun nian. 

Maske nune’e, atu asegura benefísiu ba povu, Lei labele fó de’it insentivu legal forte ba investidores sira atu buka riku-soin iha rai okos, maibé presiza konteúdu legal ida ne’ebé bele lori estadu hodi halo protesaun ba meiu ambiente iha Timor-Leste. Lei tenke konsidera asuntu importante sira hanesan kondisaun jeografiku, ekonómiku, sosiál, ambientál no mós prinsipiu polítika mundiál seluk ne’ebé daudauk ne’e Timor-Leste adere tiha ona.

Artigu ida ne’e sei ko’alia oinsá minériu ida ne’e sei fó impaktu ba Timor-Leste, inklui lori esperiénsia sira hosi rai seluk nudár lisaun. No espera katak ideia sira ne’ebé mai hosi artigu ida ne’e bele sai konsiderasaun ba Parlamentu Nasional bainhira halo sira nia desizaun, no mós bele ajuda povu Timor-Leste, liu-liu komunidade sira ne’ebé sira nia rai iha poténsia tama iha area minériu hodi bele komprende risku no benefísiu sira hodi indústria minériu ba sira nia moris.

Molok introduz lei foun, ita presiza aprende hosi rai seluk nia esperiénsia.

Vantajen ne’ebé indústria minériu bele lori ba estadu ida mak fornese rendimentu ba estadu, kriasaun kampu traballu, no mós kria oportunidade ekonómiku sira seluk. Rai sira balu hanesan Australia no Afrika do Súl nia indústria minériu nudár indústria primária ne’ebé importante no mós fó kontribuisaun boot ba sira nia ekonomia.

Maibé mós iha nasaun lubuk mak bainhira hala’o atividade esploitasaun ba nia riku-soin minéiru dala barak iha istória nakukun kona-ba estragus ambientál, pobreza, konflitu no moris iha klima laiha demokratizasaun. Iha rai sira ne’e, atu asegura benefísiu ba kompañia, governantes ka elites sira nia interese, ukun na’in sira sempre uza sira nia podér polítiku, legal no ekonómiku hodi limita ka halakon direitu povu nian hodi labele ko’alia sai kona-ba sira nia direitu. Guerra sivíl iha Sierra Leone, Angola, Congo, korrupsaun no konflitu iha Indonézia no mós maljestaun iha Filipina nudár ezemplu hosi implikasaun atividade minéiru nian ba moris sosiál, demokrasia no governasaun iha nasaun produtór ida.

Iha rai Papua Osidentál, kompañia Freeport hosi Estadus Unidus halo hela esploitasaun ba osan mean no cobre (copper). Maske prodús osan ba Governu sentrál Indonézia nian no governu provínsia iha Papua, maibé osan sira ne’e falla atu liberta povu Papua sira hosi pobreza no konflitu naruk nia laran. Foho lubuk mak lakon tiha ona, mota barak mak kontaminadu ona, no violénsia hosi autoridade militár sira hasoru ema indijena kontinua buras. Interese atu asegura osan ba Governu Jakarta halo militár mak sai tiha vanguarda ba interese kompañia sira nian, no mós valor hosi rekursu sira ne’e mak halo tanba sá Jakarta lakohi husik Papua oan sira hodi halo determinasaun ba sira nia futuru rasik.

Istória negra Timor-Leste nian durante okupasaun Indonézia nian mós la sees hosi esploitasaun rekursu minerais sira ne’ebé maioria hala’o hosi kompañia sira ne’ebé hetan apoiu hosi militár Indonesia. Atividade estrativa ba mármore iha parte Ilimanu, Manatutu nudár ezemplu oinsá Militár Indonézia hetan benefísiu hosi okupasaun ne’e rasik, liu hosi PT Marmer Timor-Timur, ramu hosi PT Batara Indra Group, kompañia Indonézia nian ida ne’ebé hetan influensia boot hosi Jenerais Indonéziu sira ne’ebé pertense ba iha operasaun Seroja durante invazaun Indonézia mai iha Timor-Leste.

Timor-Leste tenke aprende hosi nia esperiénsia rasik iha tempu okupasaun nian, no mós hosi nasaun sira seluk nian ne’ebé labele jere sira nia minéiru ba povu nia benefísiu. Nune’e, bainhira Timor-Leste iha ona rejime atu hadalan atividade minéiru, problema ba komunidade lokál sira ne’ebé hela iha area afektadu sira sei aumenta mos. Impaktu negativu sira ne’e bele akontese hosi fatór intensional ka mosu tanba asidente, bele akontese durante faze konstrusaun, hosi operasaun normal, nakfera, fakar ka akontese depois projetu ida remata ona. Perigu sira ne’e presiza tempu barak molok ita bele sente, hanesan kankru, abortu ka hamenus ka estraga produsaun agrikultura nian.

Dala barak impaktu negativu sira hosi minéiru ne’e boot liu kompara ho benefísiu sira ne’ebé sidadaun sira ne’e sei hetan. Benefísiu barak hosi minéiru ne’e sei halai liu ba kompañia minéiru bo-boot sira ne’ebé maioria mai hosi rai seluk, no produtu minéiru nian sei benefisia konsumidór sira hosi rai seluk. Governu ho Parlamentu iha knar atu asegura sidadaun Timor-Leste nia benefísiu no Proteje didi’ak meiu-ambiente no boli nafatin riku-soin rai nian hanesan Konstituisaun RDTL hateten, duke halo lei ne’ebé hadalan estragus ba ambientál.

Ameasa hosi fo’er kímiku ba ita nia ambientál.

Timor-Leste ne’e nudár nasaun hosi metade illa ki’ik ida, sei laiha rekursu minériu barak hanesan nasaun seluk iha no mós la apropriadu atu halo atividade minéiru. Minéiru bele halo degradasaun rai, halo kloot area ba abitasaun, agrikultura no mós atividade ekonómiku sira seluk. Foho as sira ka rai furak sira bele lakon de’it iha mapa Timor-Leste bainhira ita fó ona lisensa ba kompañia minéiru ruma atu esploita. 

Vejetasaun no biodiversidade ne’e loloos presiza hetan protesaun tenke iha ameasa nia laran. Parte balu, hanesan area iha Ilimanu sei hetan ameasa hosi poténsia ba estrasaun mármore, Caisidu iha Baucau tanba iha poténsia ba estrasaun material sira ba simentu, inklui fatin poténsia sira seluk. Foer hosi estrasaun minéiru halo fo’er ba bee rai nian, rai no mós tasi hodi hamate organizmu sira ne’ebé moris iha ne’ebá. Perigu sira ne’e akontese tanba atividade minéiru sira sempre prodús ka presiza material kímika lubuk sira atu fera fatuk, ke’e rai ka fase produtu sira. Residu kímiku sira ne’e sei soe sai ba tasi, mota ka ár nudár dalan fasil liu atu soe fo’er sira ne’e. Iha estrasaun osan mean, merkúriu nudár matéria kímika ida ne’ebé importante tebes maske perigu tebes ba ema nia saúde.

Infelizmente, ezbosu lei ida ne’e la hatuur prinsipiu klaru kona-ba responsabilidade legal kompañia sira nian hodi asegura protesaun ba komunidade sira, sira nia subsistensia no sira nia ambientál. Perigu ida mak, artigu kona-ba jestaun ambientál ne’e foka liu ba fo’er ki’ik sira hanesan rai rahun duke foka ba iha material kímika perigozu sira. Nune’e mós, laiha artigu ida ne’ebé define ho klaru kona-ba estandarte ba ambientál, saúde no seguransa atu kompañia minériu sira hodi bele halo tuir, maske kontinua hateten katak indústria minéiru iha Timor-Leste sei halo tuir pratika di’ak sira ne’ebé sai padraun iha indústria minéiru nian. Buat ida ne’ebé ita labele haluha mak padraun sira ne’ebé aseitavel iha indústria minéiru sira ne’e la signifika nudár padraun ne’ebé di’ak ba povu nia moris. Aleinde ne’e, “Boas Praticas da Indústria Minéiru” ne’e la define ho klaru, nune’e buat ne’e laiha forsa legal ida, katak objetivu ne’ebé la vale ida.

Buat prinsipál seluk ne’ebé sai tiha preokupasaun ba iha protesaun ambientál tuir lei minériu ida ne’e mak laiha foka ba obrigasaun kompañia sira nian atu halo desmantelamentu ka rekuperasaun ba area minériu nian ba kondisaun ida antes nian. Ezbosu lei ida ne’e fó abrigu de’it atu Governu bele foti area mineiru nian hosi kompañia ida bainhira kompañia abandona ona area refere, maibé la obriga kompañia minériu ida atu halo desmantelamentu ba area ida ne’ebé antes ne’e nia halo hela nia atividade minériu. Provizaun fraku ne’e fó vantajen boot liu ba iha kompañia minériu sira.

Ita nia vontade ba jestaun fo’er kímiku nian sei fraku.

Buat importante ida ne’ebé durante ne’e sai tiha obstákulu estadu nian hodi asegura protesaun ambientál iha Timor-Leste mak ita nia vontade instituisaun reguladór ba ambientál ba jestaun fo’er kímiku nian sei fraku tebes. Iha kazu barak mak reguladór ambientál nian falla atu ejerse sira nia funsaun tuir mandatu legal sira ne’ebé nia iha tanba falta rekursu umanu, finanseiru no mós tanba intervensaun polítika ida ne’ebé maka’as ba sira nia knar. Nune’e, rejime jurídiku ida ne’e sei halo Timor-Leste sai vulneravel ba fo’er kímiku sira hosi estrasaun minéiru ba ita nia setór turizmu, saúde no rendimentu peskadór no agrikultór sira ne’ebé sadere sira nia moris ba bee, tasi no rai.

Bainhira regulasaun sira fraku, ne’e sei halo kompañia sira fasil hodi viola prinsipiu legal. Iha projetu barak iha Timor-Leste ne’ebé la halo nia avaliasaun impaktu ambientál, dalan mandatóriu ida ne’ebé loloos tenke halo tuir molok implementa projetu boot sira.

Violasaun hosi kompañia sira ne’e nudár ezemplu hosi Timor-Leste nia vulnerabilidade ba ameasa hosi projetu boot sira, ne’ebé nia na’in sira sempre lakohi kumpre ita nia regra sira. Nee ezemplu ida oinsá servisu diresaun ambientál governu nian tenke hakru’uk ba instituisaun ne’ebé nia servisu mak atu promove setór petroleum no mineral nian, no kompañia sira ne’ebé iha podér finanseiru no iha polítika maka’as, duke proteje sidadaun sira nia moris.

Karik Timor-Leste iha duni rekursu minériu ne’ebé iha valor boot iha rai okos, maibé ita nia instituisaun sira no ita nia kapasidade laiha atu proteje ita nia povu sira hosi impaktu negativu hosi minéiru, rekursu ne’e kontinua ona sai tiha Timor-Leste nia riku-soin iha rai okos. No bele dezenvolve bainhira Timor-Leste haforsa tiha ona nia sistema reguladór nian, liu hosi fokus hodi implementa uluk lai nia prosedimentu lisensiamentu ambientál nian ho efetivu no forte, duke hahú introduz lei foun, todan no kompleksu.

Timor-Leste nia servisu diresaun ne’ebé tutela ba servisu lisensiamentu ambientál nian tenke hetan apoiu entermus finanseiru no rekursu umanu ne’ebé di’ak, no presiza hetan independénsia polítika atu foti desizaun ba proteje ita nia ambiente ho efetivu liu.

Kazu eviksaun rai sei barak, maka’as no inevitavel.

Bainhira Timor-Leste inísia ona nia indústria minériu, kazu sira eviksaun ba rai komunitária sei barak, maka’as no inevitavel. Komunidade sira bele de’it iha direitu atu hetan kompensasaun no laiha direitu atu la entrega. Sira tenke hakru’uk ba desizaun estadu no kompañia sira bainhira sira nia rai ne’e tama ona iha kategoria rai ba domíniu públiku hanesan hatuur ona iha Proposta de Lei Ba Rai ida ne’ebé aprova ona hosi Parlamentu no hein hela desizaun promulgasaun ka veto hosi Prezidente da Repúblika.

Ezbosu Lei minéiru ida ne’e mós introduz hela limitasaun ida ba direitu komunidade sira nian, mak la fó atensaun ba konsulta públiku ho komunidade molok halo “Abertura, encerramento e redefinição de áreas” minéiru nian. Dala barak violasaun ba direitu komunidade lokál akontese tanba lejizlasaun la konsidera sira nia ezisténsia no mós sira nia lian. Esperiénsia ida mak eviksaun komunidade sira iha Suai tanba projetu Tasi Mane iha Suai ne’ebé MPRM - TimorGAP inísia, tenke sai sasukat hosi Parlamentu molok aprova lei ida ne’e.

Limitasaun ida ne’e kontradikte ho evolusaun sira iha pratika indústria minériu ka projetu sira hanesan ne’ebé introduz ona pratika transparénsia no mós komunikasaun ho komunidade sira. Maske seidauk implementa ho luan liu nudár estandarte, excetu ba povu indijena sira, prinsipiu sira “Free, Prior, Informed Consent (FPIC) ne’e di’ak tebes no tenke adopta iha Lei minériu ida ne’e nia laran. Katak lei minéiru ne’ebé halo iha periodu sira ohin loron nian ne’e tenke promove direitu povu hodi hetan informasaun sira ne’ebé ho loloos, fasil atu komprende, sufisiente ba sira atu bele deside no iha tempu ne’ebé nato’on ba sira atu diskute ho livre, sees husi kualkér intimidasaun ka intervensaun. Komunidade mós iha direitu atu retira sira nia konsentimentu nian bainhira projetu ida la respeita sira nia direitu ka la serve ba interese nasionál.

Perigu seluk mak, ezbosu lei ne’e fó “direito exclusivo” ba kompañia mineiru nian de’it atu tama no okupa area minériu inklui fó direitu ba kompañia atu okupa area sira ne’ebé fora hosi area konsesaun nian. Direitu ne’ebé luan liu ida ne’e sei halo kompañia sira hodi bele viola direitu komunidade sira ne’ebé sira nia rai besik hela ba iha area mineiru maske rai povu nian ne’e la inklui iha area kontratu nian. Atu evita violasaun ba direitu komunidade nian, kompañia mineiru ida so de’it bele halo nia atividade dentru iha area ne’ebé define ona iha kontratu, no mós fó asesu ba polísia no lider komunitária sira mós, espesialmente atu lider komunitária sira bele asegura katak pratika sira iha area ne’e la fó ameasa ba povu nia moris.

Poténsia reguladór la independente, iha korrupsaun no abuzu de podér.

Iha parte seluk, efeitu negativu ida hosi indústria minériu nian mak fó tentasaun ba ulun boot no lider governu lokál sira barak hodi ba envolve iha korrupsaun, espesialmente liu hosi fó lisensa ba kompañia sira atu iha lisensa kontratu ba minéiru nian. Iha Indonézia, besik iha kazu korrupsaun barak ne’ebé envolve ofisiais governu nian tanba fó sai lisensa la tuir regra boa governasaun nian.

Tuir Artigu 14 hosi ezbosu Lei ne’e, lisensa ba esplorasaun nian ne’e kabe ba responsabilidade Autoridade Nasional ba Petróleu no Minerais (ANPM) nudár reguladór. Provizaun ida ne’e la hamriik mesak, maibé mós iha Artigu sira seluk ne’ebé mensiona mós autoridade MPRM nian fó influensia ba ANPM atu foti desizaun.

Provizaun kona-ba kompeténsia entre MPRM ho ANPM mak kria konfuzaun legal lubuk iha artigu sira hanesan Artigu 17.3 hateten reguladór sei aprova relatóriu estudu pre-viabilidade depois hetan autorizasaun hosi membru governu ne’ebé responsavel ba iha minéiru, Artigu 25.3 (MPRM bele asina kontratu depois simu proposta hosi ANPM), Artigu 25.4 (MPRM bele delega kompeténsia asina kontratu nian ba ANPM atu halo) no mós Artigu 31 (ANPM fó sai lisensa depois hetan autorizasaun hosi MPRM). Konfuzaun ba responsabilidade entre órgaun rua ne’e sei kria oportunidade ba abuzu de podér ka hafraku mekanizmu transparénsia no kontabilidade instituisaun estadu nian sira bainhira ejerse sira nia funsaun.

Forma korrupsaun seluk ne’ebé sempre akontese mak gratifikasaun hosi kompañia sira ba reguladór ka instituisaun ne’ebé tutela ba setór minériu nia ema sira. Maske iha provizaun balu proibidu atu ema sira ne’ebé simu ofertas ka benefísiu direta hosi kompañia minériu nian ba interese pesoál nian, maibé kontinua loke oportunidade atu kompañia sira bele fó prémiu ka prezente natal ba funsionáriu reguladór no mós hetan apoiu karreta ka sasán sira ba órgaun reguladór sira atu bele halo sira nia atividade kontrolu nian. Provizaun sira iha ezbosu lei ne’e hare ba atu lejítima gratifikasaun ba ANPM nudár autoridade reguladór.

Oinsá reguladór ida bele halo servisu supervizaun nian ida ne’ebé independente no livre bainhira reguladór ida nia funsionáriu sempre hetan prezente natal ka nia atividade hetan apoiu direta hosi kompañia ne’ebé nia atu ba kontrola?

Nune’e mós, ezbosu lei ne’e promove ANPM no MPRM nudár parte hosi ekipa ne’ebé sei fó sai lisensa ambientál nudár oportunidade ba konflitu interese. Loloos knar atu fó lisensa ambientál ne’e kabe de’it ba kompeténsia Diresaun Ambientál iha Ministériu Komérsiu Indústria no Ambientál nia okos atu asegura desizaun ba fó lisensa nian independente no tuir prosedimentu sira tuir lei nian, duke envolve ANPM no MPRM nudár órgaun ne’ebé iha interese ekonomia no polítika ba indústria mineiru ida ne’e. No iha poténsia boot hodi halo sira sei la halo tuir regulasaun ambientál sira ne’e bainhira sira foti desizaun.

Aleinde ne’e, rejime ida ne’e mós sei introduz kompañia estatal ida ba minériu iha Timor-Leste. Maske seidauk iha rejime espesífiku ba estabelesimentu kompañia estatal ida ne’e, maibé ita presiza atu aprende hosi ita nia istória rasik kona-ba estabelesimentu kompañia mina-rai TimorGAP, EP iha tinan sira hira liu ba, ne’ebé ikus mai ne’e nia atividade sira maioria depende ba apoiu hosi orsamentu jerál tinan-tinan.

Ho poténsia ba menus esperiénsia, kapasidade finanseiru, inklui planu komersiál, entaun buat sira ne’e bele lori posibilidade atu kompañia minériu estatal ida ne’e hodi bele la’o tuir TimorGAP, EP nia situasaun, ne’ebé hakarak gasta de’it osan públiku nian ba sira nia remunerasaun diretór sira no ba kustu operasionál sira seluk ne’ebé karun tinan-tinan maske reseita finanseiru ne’ebé nia prodús dook hosi nia gastu anuál. 

Labele haluha katak kompañia estatal ida, dala barak goza sira nia priviléjiu nudár instituisaun ne’ebé mai hosi polítika estadu nian maibé la tuir regra no prinsipiu sira kona-ba transparénsia, protesaun ambientál no boa governasaun nian. Risku sira ne’e presiza konsidera no antisipa hosi estadu iha lei. No ezbosu lei ida ne’e falla hodi ezije katak kontratu minéiru nian tenke publika sai, hanesan hateten iha EITI-ITIE (Inisiativa Transparénsia iha Indústria Estrativa) ne’ebé Timor-Leste adopta ona.

Nune’e mós, ezbosu lei ne’e la tau anexu ka provizaun espesífiku kona-ba modelu kontratu ne’ebé Timor-Leste sei implementa, maske Modelu kontratu ida iha indústria minéiru ne’e importante tebes ba ita atu hatene saida mak benefísiu ekonómiku ne’ebé Timor-Leste sei hetan no mós obrigasaun sira ne’ebé kompañia minéiru ida ne’e sei halo tuir. Modelu kontratu ne’ebé la klaru sei la ajuda sidadaun sira hodi bele hatene osan sira ne’e suli ba ne’ebé, no hafasil governantes sira hodi subar osan sira ne’e ba sira nia interese pesoál, grupu ka polítiku nian duke ba povu nia moris.

Ita kontinua lori ameasa ba ita nia ekonomia sustentável.

Klaru katak nasaun ida ne’ebé sei promove indústria minériu ida sei sakrifiika nia rai sira ba atividade estrasaun. Transformasaun rai agríkola ba iha area minériu sai tiha buat komún no bai-bain iha nasaun produtór minériu nian. Infelizmente Timor-Leste ne’ebé menus rai agrikultura ne’e sei kontinua menus tanba futuru atividade minériu.

Aleinde ne’e, polítika ida ne’e sei kontinua kesi metin Timor-Leste iha dependénsia ba rekursu naun renovavel sira hanesan petróleu no minerais nian. Dezde tinan barak nia laran ona, ita depende tebes ba ekonomia petrolíferu ne’ebé mai hosi reseita sira hosi fan mina-rai hosi kampu mina-rai sira iha Tasi Timor. Maske setór ida ne’e konsege fó osan lubuk mai Timor-Leste nia estadu durante tinan hirak kotuk ne’e, maibé situasaun ida ne’e tenke halo Timor-Leste la foti oportunidade hodi dezenvolve nia setór ekonomia sustentável sira hanesan agrikultura, turizmu, indústria ki’ik no fontes ekonomia naun petrolíferu sira seluk durante tinan sanulu kotuk ne’e.

Dala ruma Timor-Leste iha espetasaun as tebes hodi konsidera nia an nudár nasaun ne’ebé iha minériu, no iha hela polítika atu estabelese Fundu Minériu ida, maibé ita haluha katak entre tipu minériu ho forma hanesan fatuk, mak maioria kompara ho metal ka gemas. Aleinde ne’e, osan hosi minériu ida ne’e sei la fó osan barak hanesan durante ne’e setór petrolíferu kontribui mai ita nia rai.
Maske Timor-Leste nia kampu mina-rai sira hanesan Elang Kakatua no Kitan maran tiha ona, no kampu Bayu-Undan ne’ebé durante ne’e fó reseita barak sei maran iha tinan tolu ka hat nia laran, inklui futuru kampu Greater Sunrise ne’ebé la serteza. Maibé kriasaun rejime jurídiku foun ba minériu ne’e la’ós solusaun atu iha substituisaun reseita ba petrolíferu.

Kriasaun rejime ida ne’e nudár resposta ansi ida hosi sira ne’ebé durante ne’e servisu iha indústria estrativa sira atu kontinua sira nia atividade ekonomia la sustentável sira ne’e. Loloos ho rezerva mina-rai ne’ebé hahú miis ona ne’e halo tiha situasaun sira ne’e sai tiha oportunidade ba Governu atu hahú ona fó prioridade hodi dezenvolve setór ekonomia naun petrolíferu sira, inklui ona meloria despeza estadu nian hodi sai efisiente liu duke halo lei sira ne’ebé kontinua lori ita ba moris ida ne’ebé la sustentável. 

*Hakerek na’in nudár peskizadór ba asuntu ekonomia no rekursu naturais iha ONG La’o Hamutuk.
-Hotu-
.

quinta-feira, 25 de maio de 2017

PLP Hakarak Muda Sistema Governasaun

.
André da Costa Belo, L4.
Independente -Jacinto Xavier - 25 de maio de 2017

DILI: Partidu Libertasaun Populár (PLP) iha ambisaun boot hakarak atu muda no simplifika sistema burokrasia iha Timor-Leste.

Atu muda sistema balun iha rai laran, PLP hahú implementa husi uma laran ne’ebé forma estrutura ne’ebé diferente ho partidu sira seluk, tanba iha PLP nia laran la eziste estrutura sekretáriu jerál.

Prezidente Divizaun Veteranu no kombatente, André da Costa Belo ‘L4’ hatete, PLP eziste ho vizaun no misaun ne'ebé klaru, hakarak atu halo mudansa tomak ba prosesu hotu ne'ebé la’o la di'ak iha nasaun ne’e.

Nia rekoñese katak estrutura PLP laiha sekretáriu jerál partidu só iha mak presidente partidu ho estrutura, tanba kada partidu ida-idak iha nia sistema no karakter polítika.

“Planu sira ne’e bazeia ba ami nia polítika no programa kuandu ami presiza sekretáriu jerál ami tau, maibé ami la presiza ami sei la tau sekretáriu jerál iha estrutura partidu nian”, dehan L4, iha resintu UNDIL, horisehik.

Nia hatutan, iha eleisaun parlamentár mak povu fó fiar ba PLP atu ukun ho votu maioria simples, partidu ne’e uluk kedas hanoin ona atu lori Taur Matan Ruak sai primeiru ministru, atu kontinua halo dezenvolvimentu ba povu no nasaun ne’e.

André dehan, ho estrutura ne'ebé PLP iha, ninia orientasaun atu halo mudansa ba sistema governasaun semi-prezidensiál ba prezidensiál, maibé ne’e la'ós buat fasil atu atinji metas ne’e, tanba hakarak ka lakohi tenke manan maioria absoluta iha eleisaun atu bele halo mudansa ba prosesu ne’e.

Entretantu, antes ne’e Partidu FRETILIN kestiona makaas ho partidu foun balun ne’ebé iha inisiativa hodi muda sistema governasaun Timor-Leste nian liu husi revizaun Konstituisaun Repúblika Demokrátika Timor-Leste (K-RDTL).

Deputadu Bankada FRETILIN, Antonino Bianco hatete, partidu foun sira ne'ebé foin mosu mai hanoin katak fasil tebes atu muda konstituisaun ho sira nia programa ne'ebé iha.

Maibé, nia dehan, sé de'it atu mai ukun nasaun ne’e fofoun hakarak ka lakohi tenke hakru'uk ba lei inan konstituisaun, tanba lei ina mak bele orienta hodi halo servisu iha Estadu ne’e.

Nune’e, Deputadu Bankada FRETILIN, Joaquim dos Santos hatete, konstituisaun la bandu sidadaun ida atu halo mudansa polítiku ba futuru nasaun nian, maibé tenke halo tuir regra demokrátiku.

Nia hatutan, iha nasaun ne’e laiha sistema ditadura, tanba ne’e sé mak hakarak atu halo mudansa ba valór Estadu ne’e nian tenke tuir regra demokrátiku, la'ós mai hakarak atu sobu tun-sa’e sistema ne’e tuir sira nia hakarak.
.

Iha de'it koligasaun ida maka sei aprezenta ba eleisaun parlamentar iha Timor-Leste

.

Eleisaun parlamentar timoroan sira nian iha loron 22 Jullu sei iha de'it koligasaun pré-eleitoral ida entre forsa polítika kandidatu sira, ho partidu aliadu tolu ho bandeira hosi Bloku Unidade Popular (BUP), hatete hosi responsável eleitoral ba Lusa.

Prezidente hosi Komisaun Nasional Eleisaun sira nian (CNE), Alcino Barris, konfirma ona ba Lusa katak iha de'it koligasaun ida maka aprezenta ona to'o loron-segunda liubá, prazu limiti atu nune'e autoridade eleitoral sira bele hetan notifikasaun ba intensaun hosi akordu sira ne'e antes votu.

"Hanesan koligasaun úniku ne'ebé maka aprezenta ona iha CNE to'o limiti prazu nian", nia hatete ba Lusa.

Fonte ida seluk hosi CNE explika ona ba Lusa katak BUP halibur forsa polítika tolu, Partidu Libertasaun hosi Povu Aileba (PLPA), Partidu Millenium Demokrátiku (PMD) no Partidu Demokrátiku Repúblika Timor-Leste nian (PDRT).

Harii iha fulan-Jullu 2015, BUP ohin loron hanesan fraku liu duké antes, lakon nia forsa polítika sira ne'ebé forte liu, liuliu Partidu Sosialista Timor (PST) nian, harii iha tinan 1990 no lidera hosi Avelino Coelho, no Partidu Repúblikanu Nasional hosi Timor-Leste (PARENTIL), harii iha 2001 no lidera hosi Flaviano Pereira Lopes.

Opiniaun ne'ebé la hanesan halo partidu rua ne'e hadook aan hosi BUP, tenki aprezenta mesak ba eleisaun parlamentar sira.

Hosi partidu inisial lima, PST hanesan ida ne'ebé maka iha liu istorial eleitoral iha Timor-Leste, hahú hosi eleisaun sira ba Asembleia Konstituinte, ne'ebé hetan ona votu 6.480 resin, ne'ebé permiti eleisaun ba deputadu na'in ida, maka Avelino Coelho.

Iha 2007, aprezenta ona forsa polítika tolu, no PDRT hetan númeru boot votu sira nian, 7.781 (1,86% hosi total), tuir PST ho votu 3.982 no PMD (votu 2.878).

Iha eleisaun lejislativu ikus sira aprezenta ona votu tolu hosi partidu sira, PST ho votu 11.379 (2,41% no forsa daneen ne'ebé hetan liu votu) no koligasaun Bloku Proklamador, harii hosi PMD no PARENTIL, ne'ebé hetan votu 3.125 (0,66%).

Alterasaun sira ba lei eleitora aprova foin lalais ne'e implika atu partidu sira bele hili de'it deputadu sira ba Parlamentu Nasional bainhira hetan pelumenus 4% hosi votu válidu sira.

Iha eleisaun 2012 nian iha de'it partidu haat maka bele halakon bareira, Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), Partidu Demokrátiku (PD) ho Frente Mudansa (FM), partidu ikus ne'e iha liu limiti oituan iha tempu ne'ebá, maka 3% hosi votu.

Kalendáriu eleitoral kalkula katak kandidatura sira hosi partidu sira tenki formaliza to'o loron 01 Juñu iha Tribunal Rekursu, ne'ebé to'o loron 11 Jullu kompleta verifikasaun hosi kandidatura sira ne'ebé aprezentadu no, liutiha loron lima, lori ba sorteiu hosi orden boletin sira votu nain ne'ebé sei halo iha loron 15 ka 16 Juñu.

Acilino Manuel Branco, diretor-jeral hosi Sekretariadu Tékniku hosi Asisténsia Eleitoral (STAE), hatete ona ba Lusa katak to'o agora rejista ona iha Timor-Leste partidu hamutuk 31.

"Ne'e la implika katak sira hotu bele sai kandidatu, tanba tenki kumpri kritériu oioin ho baze iha lei eleitoral", nia explika no fó hanoin katak iha eleisaun parlamentar ikus, iha tinan 2012, aprezenta ona kandidatura hamutuk 19 entre sira iha koligasaun rua.

Kampaña eleitoral loron 30 halo entre 20 Juñu no 19 Jullu, no previstu loron rua reflesaun nian antes halo votu iha loron 22 Jullu.

Kalendáriu kalkula katak apuramentu ba nível munisipal sei hotu to'o loron 24 Jullu no apuramentu iha nível nasional sei hotu to'o loron 27 Jullu.

Deputadu na'in 65 hosi Parlamentu Nasional sei eleitu iha loron 22 Jullu sei iha responsabilidade hodi apoia formasaun hosi ezekutivu tuirmai, Governu konstitusional dahitu.

Sapo.tl ho Lusa
.

quarta-feira, 24 de maio de 2017

RADIO TELEVIZAUN MAUBERE MEDIA ILEGAL

.
Foto hosi Hamutuk Ita Bele


Horiseik hetan informasaun katak Dokter Mari Alkatiri dehan ba media katak ninia familia no belun sira nia media, Radio Televizaun Maubere diak liu RTTL, hau koi hau nia ulun no hanoin fali, tebes ka lae? RTTL media ida legal no RTM media ilegal.

RTM media ilegal duni tanba sira seidauk registu i aat liu tan sira la iha lisensa hosi Governu, ne’ebe lolos ema servisu iha ne’eba sira hotu halao atividade ida ilegal. Dokter Mari Alkatiri gava katak sira diak liu RTTL maibe hanesan ema matenek haluha tiha ona katak ninia famillia nia media sai fali ilegal, servisu no laiha lisensa.

Ha’u hanoin katak ida ne’e la dun justu durante kampana eleitoral no laos demokratiku tan FRETILIN lori vantajen, partidu seluk la iha media rasik hodi halo kampana. Karik mos bele harii media ida ilegal hodi halo transmisaun ba teritoriu tomak, tan FRETILIN bele, ema hotu mos bele tan FRETILIN iha ona privileziu barak tebes, ida mak PR assumi mos knaar hanesan Prezidenti partidu FRETILIN no deputadu FRETILIN mos sai ona Prezidente Rejiaun Autonoma Oekussi, ne privelejiu ka lae? Radio ilegal, Prezidente Lu no deputadu Mari Alkatiri mos viola lei, ita lolos bele dehan katak Partidu FRETILIN halo violasaun total ba ita nia lei.

Ha’u haree katak ohin loron perigu bot ba publiku halo kritika ba partidu FRETILIN 2000 tan sira amiasa ita kedas atu lori ba tribunal, sira hakilar katak ita kria instabilidade iha rain laran,ita laran moras,  ita hakarak sobu nasaun no sira mesak maka koalia lia los no sira maka nain ba rain Timor Lorosa’e. Karik los duni tan sira mos halo aktiviade ilegal barak iha ita nia rain i ema hotu nonok i tauk sira, la lori ema nia aman sira ne ba hatan iha tribunal. Karik sira maka nain ba ita nia rain duni no Povu Maubere sei atan ba beibeik hanesan tempu kolonialismu portugues nian. Karik ita moris iha era foun ida hanaran Alkatiri nia kolonialismu foun. Ita haree Alkatiri nia politika i UDT nia politika iha 1975 la iha ona difrensa, FRETILIN 2000 copy i paste UDT nia politika no foin hakarak ita hotu dehan deit YA PAK ba sira.

Maun alin sira partidu ida ne’e lulik tebes maibe FRETILIN 2000 hadook sira nia aan hosi FRETILIN 1975  nia prinsipiu, sira uja deit ita nia partidu hodi hetan vantazen ba sira nia familia, maluk no foti sira nia aan rasik, laos ona ho prinsipiu hanesa FRETILIN 1975 nian, sira lakohi liverta povu maubere hosi kiak, mukit no ignoransia, sira uluk liberta lai sira nia famillia, belun no grupu kikoan ida que foin hahu hanesa FRETILIN radikal hodi aprobeita partidu nia naran bot hodi bosok povu hodi sira bele hariku sira nia aan ho povu maubere nia rikusoin. Ida ne’e maka ita nia realidade ohin loron, tan ne maka sira alerjia ba kritika no amiasa tun sae ema que kritika sira.

FRETILIN 2000 ka grupu Maputu la iha intensaun diak ba povu maubere, sira nia intensaun maka sira bele ukun to mate iha povu nia terus i halerik nia leet. Ho FRETILIN 2000 povu maubere sei terus tinan atus ida tan.

Mai ita hotu dehan lae ba politika FRETILIN 2000 nian iha eleisaun parlamentar iha fulan Julho. Dehan lae ba FRETILIN 2000 hanesa lolos dehan lae ba Alkateri nia kolonialismu foun iha rai doben Timor Lorosa’e. Mai ita dehan lae, lae, lae,lae,lae ba kolonialista foun  hosi  Alkateri nia grupu.

Lae.
.

terça-feira, 23 de maio de 2017

Lu Olo hahú perseguisaun iha Palasiu hasoru ema ke laos Fretilin, lakohi fo’o servisu ba ema PLP ka CNRT

.

Timor Hau Nian Doben - 23 de Maio de 2017

Luolo hahu halo kolorizasaun mean iha Palasiu Prezidente da República.

S.E. Prezidente Republika, Francisco Luolo, nia lema " PR ba povu tomak" mas na pratika nia ema sira ba hasai hotu ema tekniku nebe dezde Ramos Horta nia tempu ke servisu iha palasiu hodi troka fali ho kor mean Comité Central FRETILIN nian.

Tanba antes Luolo ba Palasiu ema nebe servisu  iha Palasiu sira nia naran lista tama ona iha  CCF hodi identifika sese mak Fretilin, se mak PLP, se mak CNRT.

Taur Matan Ruak uluk tama Palasiu la halo ida ne tamba nia dehan ema nebe servisu uluk iha Palasiu ne Timoroan se hau hasai sira hanesan hau  hamate sira nia ahimatan iha dapur, tanba ema servisiu neba ne nivel 2 ho 3 laos asesor.

Agora Luolo lae, ba  hamos total hodi troka ho kamarada sira, hanesan  akontesementu nebe hanesan Mari Alkatiri  halo iha Oecusse. Hanesan Timoroan rona informasaun ne triste tebes maibe ne mak realidade.

Luolo la iha fuan ba ema kik no kiak maibe favorese liu ba nia grupu politiku. Troka assesor ne normal mas troka hotu ema tekniku ho  nivel 1, 2 sira ne hatudu katak Lulo hakarak hamate ema.

Politika hanesan ne mak sei halo ema empati ba Fretilin no ses an hosi Fretilin.

Nota: Ami simu textu ida ne’e hosi mensajen no tuir ema ke haruka ida ne’e informasaun kredivel tebes, ami sei hein katak bele hetan info liu tan hodi fo’o sai ba publiku injustisa ke hahu ona iha Palasiu Aitarak, no ami husu ba Sr. Presidente hodi konsidera ema hotu hanesan Timoroan laos deit ema iha CCF maka iha direitu hodi hetan servisu iha Palasiu Prezidensial, afinal Lu Olo halo juramento katak nia sei sai Prezidente ba povu tomak laos de’it ba ema Fretilin sira.
.

segunda-feira, 22 de maio de 2017

Ex-chefe de Estado timorense eleito presidente de novo partido político

.

Díli, 22 mai (Lusa) - O ex-Presidente timorense Taur Matan Ruak foi eleito unanimemente presidente do Partido de Libertação Popular (PLP) no congresso inauguração desta força política criada em finais de 2015 e que se apresenta pela primeira às urnas a 22 de julho.

Horas depois do fim do mandato, Matan Ruak foi aclamado no congresso do PLP que elegeu durante o fim-de-semana as estruturas do partido, incluindo os seis vice-presidentes, a Comissão Juridica, a Comissão de Fiscalização, Economia e Finanças e a Comissão Política Nacional.

A eleição de Taur Matan Ruak já era um dado adquirido mesmo antes dos votos, uma vez que foi o único nome apresentado para a presidência do PLP que começou na quinta-feira passada com 1.363 delegados e "35 mil fundadores", disse à Lusa Abel da Silva, da comissão organizadora do encontro.

No arranque, Taur Matan Ruak foi, ao mesmo tempo, a ausência mais evidente e a presença mais marcante - pelo menos nas camisolas e nos discursos dos congressistas - no primeiro dia do Congresso do partido, que diz assentar num "princípio de justiça social".

Praticamente todos os discursos se referiram a Taur Matan Ruak, com alguns militantes a garantirem que, a partir de sábado, o chefe de Estado e ex-guerrilheiro ia comandar o partido, que nasceu sob o lema "Hisik Kosar Ba Moris Diak", "Suar pelo desenvolvimento e bem-estar".

Depois, foi a apoteose com Taur Matan Ruak a assumir a liderança do partido que quer levar às urnas nas legislativas de 22 de julho.

Aos militantes, Matan Ruak deixou um discurso contra a corrupção, afirmando que o dinheiro nunca comprará a sua dignidade nem a do seu partido.

"O meu sonho é que o sofrimento e as lágrimas sejam apenas para mim, não podem ir para os meus filhos e netos", disse, apelando a que a ação política seja sempre em defesa do envolvimento dos cidadãos no processo de desenvolvimento.

O responsável disse que chegou a altura dos jovens assumirem um papel mais ativo no desenvolvimento, com a população a manter-se tolerante face às diferenças que existem na própria sociedade timorense.

Adérito Soares, presidente interino do PLP até ao congresso deste fim de semana, disse à Lusa que o partido nasce como uma união, por um lado, de alguns veteranos da luta e, por outro, um grupo de intelectuais timorenses de entre 30 e 45 anos, formados sobretudo no estrangeiro.

"Estamos otimistas de que seremos um poder forte no cenário político de Timor. Terão de contar connosco. Se o voto fosse já daqui a uma semana, conseguiríamos no mínimo 15 lugares", afirmou.

Obter 15 lugares no parlamento de 65 implica conseguir, aproximadamente, 126 mil votos.

ASP // EJ

Lusa/Fim
.

Hafuhu Festa ‘Luxu’ husi Didin Ko’ak Tasi-Tolu

.

Independente - Ligia Noronha - 22 de Maio de 2017

LA HANESAN baibain. Area ne’ebé lorloron ema balun uza treinu viaturas no seluk uza hodi tuur subar ho nia pár dezde dader hahú barullu. Fatin ne’ebé baibain nakonu ho rai-rahun ne’e nakfilak sai fatin ‘luxu’.

Kada tinan, iha serimonia nasionál sira, area Tasi-Tolu ne’ebé luan sai fatin ‘favoritu’ ne’ebé uza hodi halo selebrasaun. Iha tinan ne’e, situasaun diferente uitoan, tanba aleinde selebra loron Restaurasaun Independensia ba tinan 15, hala’o mós serimonia posse ba Prezidente Repúblika foun.

Dezde semana hirak ikus ne’e, situasaun iha Tasi-Tolu hahú atrapala. Aleinde Komisaun Organizador ne’ebé hala’o preparasaun, negosiante sira ne’ebé koko atu hais sorte mós nakonu ona.

Iha loron 19 loraik, transporte lubuk ida hahú nadodon ba area Tasi-Tolu. Komunidade balun ne’ebé hela besik mós lakohi lakon, balun la’o ain de’it hodi asiste konsertu ne’ebé realiza hodi hein serimonia nia huun iha tuku 00:00 kalan.

Husi dook, ahi oan ho kór oioin leno ona matan. Baraka luxu ne’ebé enfeita ho kór bandeira Timor-Leste, metan, mutin, mean no kinur fó impresaun (kesan) nasionalizmu ne’ebé forte.

“Wooww.. mewah (luxu) ida hansa ba…” dehan feto ida ba nia kolega bainhira hamriik iha estrada boot, Uma-adat hodi hateke ba kampu Tasi-Tolu.

Tasi-Tolu ne’ebé baibain hakmatek, iha kalan ne’e nakfila an. Lia haklalak ho lian viaturas ne’ebé nadodon, no dala idaidak sirine husi viaturas Polisia ne’ebé lori bainaka no lideransa Timor-oan sira hamutuk sai ida de’it hanesan atu hakilar sai sentimentu ne’ebé iha.

Fatin luxu ne’ebé la’os ema hothotu bele tama ba, preparadu ona. Fatin ne’e mak sei sasin ba eis Jeneral fitun rua, Taur Matan Ruak, entrega estafeta ‘nain’ ba Palasiu Prezidente Nicolau Lobato ba ninia kompañeru, Francisco Guterres ‘Lu-Olo’.

Basa liman no lia-haklalak menggema hodi simu Prezidente Repúblika foun ba periodu 2017-2022. Sentimentu lubuk kahur-malu. Nia ne’ebé eleitu simu ona ninia responsabilidade. Iha nia kabas, esperansa lubuk ida tara hela.

Iha fatin luxu ne’e nia kotuk, baraka lubuk ida forma iha foho lolon. Baraka balun didin de’it ho kalen at no nia kakuluk hahú dodok ona. Ai balun ne’ebé uza hodi tonka  baraka mós hahu fuhuk, tali balun ne’ebé uza hodi kesi ai hirak ne’e kore an daudauk.

Husi uma tatís baraka kiik ne’e, isin hirak ne’ebé tuur hateke mamuk ba fatin nabilan iha sira oin.

“Apa.. foos laiha ona.” Ho lais nia soe-matan ba fatin lian ne’ebé hasee nia hodi hatudu oin-midar hanesan fó garantia katak aban nia sei hetan foos karon ida.

Husik baraka kiik hirak ne’e, ne’ebé kalan-kalan hanoin de’it aban sira atu haan saida. Lalika imajina sira sei haan hahaan ne’ebé nakonu ho vitamina, tan atu haan bosu de’it mós dala-ruma sira la konsege.

Hakat uitoan hodi hakbesik ba fatin kiik sira iha fatin luxu ne’e nia sorin. Karosa roda tolu ne’ebé konsege salva an husi operasaun Jestaun Merkadu Munisipiu nian forma tutuir malu.

Iha korosa ne’e nia sorin, isin-kiik ida latan hela. Kolen ne’ebé hasee isin tanba dezde dadeer akompaña nia inan, halo labarik feto ne’e toba dukur loos. Dezde dader, Marta ho nia oan feto tuur ona iha fatin ne’e. Loron manas, rai-rahun ne’ebé suar la hamihis nia vontade atu hais sorte.

Nia hein no kontinua hein ho esperasan ema hirak ne’ebé mai asiste serimonia ‘luxu’ ne’e sei troka netik osan rahun ruma ba sasan ne’ebé nia fa’an.
.

TAUR: DINHEIRO NÃO COMPRA A MINHA DIGNIDADE

.

Tatoli - Jornalista Rafi Belo, Editor Manuel Pinto - Tradução para o Português de Zizi Pedruco

Díli (TATOLI) - O Presidente do Partido de Libertação Popular (PLP), Taur Matan Ruak, disse que o PLP não se pode vender ao dinheiro porque o princípio de Taur é: o dinheiro não compra a dignidade dele.

“O PLP não pode vender a sua dignidade para procurar dinheiro. O meu sonho é que, o sofrimento e as lágrimas sejam apenas para mim, não podem ir para os meus filhos e netos”, disse o antigo Presidente da República Taur Matan Ruak, no seu discurso durante o Congresso do PLP, no Salão Delta Nova, no  sábado passado.

Taur apelou ao PLP para que a política seja comungada com uma atitude de flexibilidade, principalmente esforçarem-se de várias maneiras para promoverem a integração do cidadão no processo do desenvolvimento. Porque o povo de Timor-Leste é um povo lutador.

A juventude tem de saber que, hoje as pessoas consideram o tempo como ouro, como os Ingleses dizem, “Tempo é dinheiro e tempo é vida”, a juventude é o alicerce da nação, não pode perder mais tempo para participar no processo de desenvolvimento.

“Eu quero dizer que, tenham atenção para com a adaptação e a evolução do mundo de hoje para se adaptarem às mudanças que estão interligadas às realidades de Timor, apenas assim Timor não irá sentir-se isolado no processo de adaptação ao mundo”, explicou Taur.

Pediu ainda a todos os timorenses para comungarem e consolidarem o espírito de tolerância para que pensem que Timor é de todos os Timorenses, apesar dos Timorenses terem diferenças raciais, étnicas, religiosas, políticas bem como diferentes estatutos sociais.
.