segunda-feira, 12 de junho de 2017

Alkatiri mak tabele ba Xanana hodi buka kargu laos Taur Matan Ruak

.

Opiniau husi Lito Fretilino

Alkatiri komesa soe propaganda politik falsu, halo propaganda tun sae ona Iha publiku hasoru Maun Taur maibé iha  krizi 2006 wainhira petisionariu sira serka nia iha nia uma se mak salva nia?

General Taur Matan Ruak mak haruka nia seguransa pesoal hodi ba fo seguransa ba Mari Alkatiri  iha nia residencia maibé, to'o ikus tanba deit TMR hari nia Partido rasik, PLP, Alkatiri komesa hatudu liman ba Taur Matan Ruak, hanesan ema ida nebe mak salva nia iha situasaun difisil nia laran, Alkatiri komesa Hatudu liman ba Taur Matan Ruak, ne hanesan la respeitu no maupagador ba heroi nasional ida nebe mak funu tinan 24 no  hakotu funu iha 1999.

Taur Matan Ruak mak HAMUTUK ho povu Timor Leste, juventude no Asuwain seluk iha Timor hodi defende ukun an. Iha momentu neba Alkatiri buka diak i hela tiha Iha Mocambique halo finji haluha tiha povu no rai Doben Timor Leste, oin ukun an Alkatiri fila mai haksumik an iha Partido Historiku Fretilin hodi povu fo fiar ba nia hodi kaer ukun Iha 2002, mais ukun la to rohan, hamosu problema ho Igreja katholika  no veteranu sira. Tanba ida ne povu rasik hodi hamrik hatun Alkatiri husi kargu Primeiru Ministru Iha momentu neba.

TMR responde ba akuzasaun sira Alkatiri nian no dehan: “Alkatiri uluk iha funu hau la kuinese nia, hau so rona nia naran deit,  nia Alkatiri hela tiha iha Mocambique neba,funu hotu mak nia fila mai Timor.

Alkatiri dehan nia mak fundador ba Partido Fretilin no nia inan mak suku bandeira RDTL, ne los, mais Alkateri gaba an dehan fundador, mais iha situasaun funu nia halai tiha buka diak deit, se karik nia iha Timor karik força Indonesia kaer nia loron la manas. Sobre suku bandeira los tanba iha momentu neba so uniku Alkatiri nia inan mak iha alfaite, tanba ne mak nia inan mak suku duni bandeira ne.

Mais ami povu maubere nia inan sira mos suku bandeira hatene, so ke laos suku ho makina hanesan Alkateri nia Mae suku, mais suku ho daun bai-bain.

Alkatiri tauk atu lakon kadeira Iha eleisaun mai ne, tanba nia tauk tebes  komesa halo propaganda politik falsu hanesan ne para halo povu atu monu ba nia politik,maibe Povu Timor matenek, hatene nia lideransa nebe uluk 24 anos terus HAMUTUK ho sira.

Alkatiri mak tabele ba Xanana hodi hetan lukru tanba nia partido oposisi iha Parlamentu Nasional,  maibe nia Tabela ba Xanana hodi Xanana fo fiar ba nia sai Prezidente ZEEMS, nebe hetan tomada de posse husi Prezidente da Republica, Taur Matan Ruak  iha tinan 2013.

Projektu  ZEEMS lao i  Alkatiri halo povu Oecusse la vale,  tanba ne iha eleisaun Prezidensial kandidato Prezidensial  Lu-Olo lakon iha região autonoma Oecusse.

Alkatiri mak tabele ba Xanana hodi buka kargu Laos Taur Matan Ruak.

Taur Matan Ruak ho Xanana Hanesan Maun no Alin desde funu 24 Anos. Taur ho Xanana kuinese Malu desde uluk Laos agora, nebe Alkateri mak tabela ba Xanana laos Taur Matan Ruak.

Xanana ho Taur Matan  Ruak HAMUTUK agora atu isola tiha Alkateri tanba presensa Alkatiri iha Fretilin so para halo terus Povu Maubere.

Kuitadu!!!Mari Alkatiri buka Maun Xanana ba tabele. Tabele tiha atu sai Prezidente ZEESM maibe tinan balun liu ba nia bolu Maun Xanana “ XANANA KORUPTOR BOT LIU IHA TIMOR”. Agora nia buka fali Xanana atu fo’o projetu Oecusse ba nia. Kuitadu!!! La iha kapasidade la’o mesak. Diak liu mehi buat seluk.Lalika mehi manan eleisaun parlamentar iha Jullu, diak liu ba deskansa no simu pensaun vitalisia de’it.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.