domingo, 11 de junho de 2017

Bingung, membingungkan dan pembingungan

.

Opinaun Husi Porta Voz PLP, Dr. Fidelis Magalhaes

Ita hatene katak problematiza ou melhor iha inglês dehan "to problematize" nudar método importante ida hodi bele dinamiza diskusaun ba assuntu Ida no bele halo ezame ba premise husi tese ka argumentu ida.

Maibee, atu "problematiza" precisa duni fundamentu husi ita nian argumentu rasik. Atu problematiza lahanesan ho halo konfuzaun ka halo "chaos". Iha regras básicas balun maka Ita tenke tuir. Regra ida mak nee, iha prinsipio parsimony nebee ida nebe argumenta tenke defende. Ita la bele aprezenta anti-tese Ida wainhira nia la iha baze argumentu nebee forte nudar refutasaun direta husi tese.

Problematiza laos halo propaganda ba fins politikus. Propaganda wainhira Ita extrapola tiha buat kiik ida ho deit objetivu Ida atu hetan simpatia politika. Ita problematiza buat Ida que devia la passa teste atu sai anti-tese validu ida.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.