domingo, 11 de junho de 2017

TAUR MATAN RUAK:“TEMPU AGORA MAUN XANANA NIA ALIN NIAN”

.

KOMUNIKADU-TAUR MATAN RUAK:“TEMPU AGORA MAUN XANANA NIA ALIN NIAN”

Dili, 10 Juñu 2017 –  Prezidente Partidu Libertasaun Popular (PLP) Taur Matan Ruak realsa katak tempu agora maun Xanana nia alin nian, tanba Maun Xanana Primieru Ministru ona  ba periodu rua, iha ne’ebé  iha  periodu rua la hotu  fó fali ba Rui Araujo.

“Tempu ona fó fali ba maun Xanana nia alin, tanba maun Xanana nia alin iha Timor ne’e ida de’it. Maun Xanana fó hatene  tiha ona sira mas sira mak nonok de’it”, dehan Taur Matan Ruak wainhira hala’o konsolidasaun no  halo manifestu Politiku ba simpatizantes, militante no apoiantes Partidu Libertasaun Popular nian a nivel Postu Administrativu Vera Cruz, Munisipiu Dili, ne’ebé mak lokaliza iha  Suku Lahane Osidental, Sabadu fin do semana ne’e.

Iha konsolidasaun refere, Prezidente PLP mós husu ba militantes, simpatizantes, apoiantes no mós ba ema hotu ne’ebé kontra Pensaun Vitalisia,  atu mai hamutuk  vota ba PLP atu nune’e wainhira PLP manan bele halakon lei refere, tanba la justu  kuandu ema ida  la serbisu tuur iha uma de’it , fulan-fulan manan osan liu fali ema ne’ebé serbisu lorloron.

"Hakarak halakon Pensaun Vitalisia, vota PLP, ha’u mós moe simu Pensaun Vitalisia $2500 fulan-fulan, nein  la halo serbisu ruma, han toba-han toba de’it simu osan saugati de’it”, dehan Komandante ikus Liu FALINTIL ne’e.

Entretantu, iha konsolidasaun refere, Grupus hamutuk ualu (8) kompostu hosi: Grupu Hadomi Kultura (Paiol-Lahane), Kilbur Estudantes Hadomi PLP, Grupu Juventude Lahane, Grupu Intelektual Mudansa Suku Lahane, Orgnaizasaun Klibur Oan Maubere-Buibere, Grupu Inisiativa Transforma Futuru, Grupu Sub-KaixaLoron-Tun no Grupu Movimentu Juventude Loriku Popular, ne’ebé halibur an iha Organizasaun da Massas Apoiu Taur Matan Ruak ba Primeiru Ministru ho membrus 1000 resin, halo  deklarasaun polítiku iha Prezidente PLP, Taur Matan Ruak nia oin katak,  sira prontu  atu la’o ba baze tuku inan-aman sira-nia oadamatan hodi esplika manifestu polítiku PLP nian atu nune’e iha eleisaun parlamentar 22 Jullu mai bele vota ba PLP hodi lori Taur Matan Ruak ba Primeiru Ministru, tanba Taur Matan Ruak úniku figura ida ne’ebe di’ak liu ne’ebé merese atu asumi pasta Primeiru Ministru periodu tuir  mai, atu lori Timor ba moris di’ak tuir motto PLP nian “ Hisik Kosar Ba Moris Diak”.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.